اطلاعات دارو فسفسترول Fosfestrol در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فسفسترول Fosfestrol

گروه دارویی: Sex Hormones
هورمون های جنسی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

فسفسترول يك استروژن است كه در درمان جانشيني استروژن ها در مواردي مانند واژينيت، كم كاري تخمدان، نارسايي اوليه تخمدان و در درمان كارسينوم متاستاز يافته پستان و پروستات مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

استروژن ها با اتصال به گيرنده هاي اختصاصي باعث ساخت پروتئين هايي مي شوند كه مسئول بروز اثرات اين داروها مي باشند. استروژن ها با كاهش آزاد شدن LHRH ميزان هورمون هاي FSHو LH را كاهش مي دهند.

 

  فارماکوکينتيک

متابوليسم اين دارو كبدي است و به طور عمده از طريق كليه دفع مي شود.

 

   موارد منع مصرف

در صورت ابتلا به سرطان پستان(متاستاز نيافته)، يرقان انسدادي، نئوپلاسم هاي وابسته به استروژن، بيماري هاي ترومبوآمبوليك و خونريزي با علت نامشخص دستگاه تناسلي نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. مصرف استروژن ها در مردان ممكن است باعث ايجاد كارسينوم پستان شود.
2. به علت اثر استروژن ها در بسته شدن اپي فيز مصرف اين دارو در كودكان نابالغ بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.
در صورت وجود آندرومتريوز، بيماري كيسه صفرا، زيادي كلسيم خون، پورفيري يا فيبروئيد بايد با احتياط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

اختلال در قاعدگي و اختلالات گوارشي از عوارض جانبي دارو هستند.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان استروژن ها با داروهاي ضدانعقاد خوراكي ممكن است باعث كاهش اثرات اين داروها گردد. مصرف همزمان با داروهاي سمي براي كبد باعث تشديد آسيب كبدي مي شود. مصرف همزمان استروژن ها با فنوباربيتال، كاربامازپين، فني توئين باعث كاهش اثرات استروژن ها مي شود. مصرف استروژن با داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي باعث افزايش غلظت سرمي اين داروها مي شود. استروژن ها اثرات پايين آورنده فشار خون داروهاي ضدفشار خون را كاهش مي دهند.

 

   نکات قابل توصيه

1. درمان با استروژن ها را بايد با كمترين مقدار مصرف شروع كرد.
2. به جز موارد خاص( مانند درمان سرطان) درمان با استروژن ها بايد به صورت مصرف دوره اي( مانند 3 هفته مصرف دارو و يك هفته عدم مصرف) صورت پذيرد.
3. درمان با استروژن ها ممكن است موجب تهوع به خصوص هنگام صبح گردد. معمولاً مصرف غذاهاي جامد تا حدي اين حالت را تسكين مي دهد.

 

   مقدار مصرف

خوراكي: در درمان كارسينوم پروستات 50 ميلي گرم 3 بار در روز تجويز مي شود. مقدار مصرف را ميتوان به تدريج تا 200 ميلي گرم 3 بار در روز افزايش داد.
تزريقي: در درمان كارسينوم پروستات mg/day 50 انفوزيون وريدي مي شود. در صورت نياز مي توان مقدار مصرف را به g/day1 افزايش داد. به عنوان مقدار نگهدارنده mg/day500-250 انفوزيون وريدي مي شود.

 

   اشکال دارویی

Injection( as tetrasodium): 250 mg/5 ml
Tablet( as sodium):120 mg