اطلاعات دارو واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines

گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

توجه: پيش از مطالعه اين تك نگار، مراجعه به تك نگاركلي واكسن ها ضروري است.
اين فرآورده به منظورايجاد ايمني فعال برعليه ويروس تب زرد براي مسافراني كه قصد عزيمت به مناطق آندميك را دارند مصرف مي شود. تكرار واكسيناسيون هر 10 سال يك بار براي مسافرين دائمي ضروري است.

 

   مکانیسم اثر

واكسن تب زرد حاوي ويروس هاي زنده ضعيف شده است كه از كشت سويه 17D ويروس در جنين جوجه زنده بدست مي آيد.
ایمنی زایی: این واکسن 10-7 روز بعد از واکسیناسیون در تقریباً 100% افراد مصونیت ایجاد می کند و مصونیت حاصله برای بیش از 10 سال باقی می ماند.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

بارداري، حساسيت نسبت به واكسن يا تخم مرغ يا پروتئين هاي جنين جوجه و هر نوع نقص سيستم ايمني ( مادرزادي يا اكتسابي) از موارد منع مصرف اين واكسن مي باشند.

 

   هشدارها

1. از تزريق به افراد حساس به تخم مرغ يا پروتئين جوجه خودداري شود. براي چنين افرادي آزمون داخل جلدي واكسن ( و سرم نمكي به عنوان كنترل) توصيه مي شود. 03/0-02/0 ميلي ليتر بايد در سطح قدامي ساعد تزريق شود. آزمون مثبت با تورم، قرمزي و عدم پاسخ به كنترل مشخص مي شود. در موارد آزمون مثبت از مصرف واكسن بايد خودداري شود.
2. واكسيناسيون كودكان با سن كمتر از 6 ماه توصيه نمي شود. درهر صورت از واكسيناسيون كودكان با سن كمتر از 4 ماه اجتناب شود، به دليل اينكه در اين سنين، كودكان بعد از واكسيناسيون مبتلا به تورم مغز مي شوند.

 

   عوارض جانبي

تب و ناخوشي( 14-7 روز بعد از واكسيناسيون)، سردرد، دردعضلاني جزء عوارض شايع مي باشد.

 

   تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان واكسن هاي وبا و تب زرد، پاسخ ايمني به هركدام از واكسن ها كاهش مي يابد. بنابراين بين تزريق اين دو واكسن بايد حداقل 3 هفته يا بيشتر فاصله انداخت.واكسيناسيون همزمان با واكسن هاي تب زرد و هپاتيت ممكن است ميزان پادتن مورد انتظار از واكسن تب زرد كاهش يابد. بنابراين بين تزريق اين دو واكسن بايد حداقل 1 هفته فاصله انداخت.
بيماران تحت درمان با داروهاي كاهنده سيستم ايمني، گلوكوكورتيكوئيدها يا پرتودرماني ممكن است بيمار را به عفونت منتشر مستعد سازد يا موجب بروز يك پاسخ ناكافي گردد، به طوري كه اين افراد عليرغم واكسيناسيون، مصون نخواهد شد.

 

   نکات قابل توصيه

1. تا 8 هفته بعد از تزريق واكسن تب زرد از انتقال خون يا پلاسما خودداري شود.
2. به افراد واكسينه شده توصيه شود تا خود را از نيش پشه ها حفظ كنند.
3. واكسن را در هنگام حمل و نقل بايد در ظرف حاوي يخ خشك نگهداري نمود. واكسن را نبايد مصرف كرد مگر اينكه ظرف حمل آن در هنگام تحويل حاوي يخ خشك باشد. واكسن را در تمام اوقات بايد در 30- تا 5 درجه سانتي گراد نگهداري كرد. واكسن هاي استفاده نشده و ظروف مربوطه را بايد به مدت يك ساعت استريل كرده و سپس دور ريخت. زمان نگهداري اين واكسن 12 ماه است.
4. براي رقيق كردن واكسن فقط بايد از محلول همراه واكسن استفاده كرد. محلول رقيق كننده را بايد به كمك يك سرنگ به آهستگي داخل ويال واكسن وارد كرد. 2-1 دقيقه آن را بايد به همان حالت رها و بعد با دقت به صورت چرخشي مخلوط كرد تا سوسپانسوين به شكل يكسان در آيد. به دليل ايجاد كف، بايد از هم زدن شديد واكسن اجتناب كرد. بعد از آماده سازي واكسن تب زرد كمرنگ مي شود. واكسن آماده شده را بلافاصله بايد تزريق كرد و در صورت عدم مصرف بعد از 60 دقيقه بايد آن را دور ريخت.

 

   مقدار مصرف

تزريق 5/0 ميلي ليتري از راه زيرجلدي براي تمام سنين توصيه مي شود.

 

   اشکال دارویی

Powder for Injection in single dose vials