شاخص های نرمال هماتولوژی در سگ و گربه به صورت دسته بندی شده قرار گرفته شده است.

 شاخص ها
واحد
سگ سانان
گربه سانان
Hematocrit (PCV) % 40-59 29-50
Hemoglobin g/dl 14-20 9-15.6
Red Blood Cell Count x106/µl 5.6-8.7 6.1-11.9
White Blood Cell Count /µl 6,000-17,000 4,900-20,000
Neutrophils /µl 3,000-12,000 2,500-12,500
Lymphocytes /µl 530-4,800 1,500-7,000
Monocytes /µl 100-1800 0-850
Eosinophils /µl 0-1,900 0-1,500
Basophils /µl <100 <100
Platelets /µl 145-440 190-800

توجه : این شاخص ها می توانند در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشند.