شاخص های نرمال هماتولوژی در سگ و گربه به صورت دسته بندی شده قرار گرفته شده است.

 شاخص ها
واحد
سگ سانان
گربه سانان
Hematocrit (PCV)%40-5929-50
Hemoglobing/dl14-209-15.6
Red Blood Cell Countx106/µl5.6-8.76.1-11.9
White Blood Cell Count/µl6,000-17,0004,900-20,000
Neutrophils/µl3,000-12,0002,500-12,500
Lymphocytes/µl530-4,8001,500-7,000
Monocytes/µl100-18000-850
Eosinophils/µl0-1,9000-1,500
Basophils/µl<100<100
Platelets/µl145-440190-800

توجه : این شاخص ها می توانند در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشند.