سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین + استرپتومایسین

ترکیبات:
بنزیل پنی‌سیلین پروکائین 20 میلیون واحد بین المللی
دی‌هیدرواسترپتومایسین (سولفات) 20 گرم
اکسیپیانت 100 میلی لیتر
موارد مصرف: یک ترکیب سینرژیستی است که جهت درمان بیماریهای عفونی ناشی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به پنی‌سیلین و استرپتومایسین و یا دی‌هیدرواسترپتومایسین در گاو، گوسفند، بز ، اسب، سگ استفاده می‌شود.
در درمان بیماری‌های عفونی که عامل ایجادکننده آن به پنی‌سیلین و دی‌هیدرواسترپتومایسین حساس می‌باشند.
عفونت‌های تنفسی
عفونت‌های روده‌ای
سایر موارد نظیر گندیدگی سم، متریت، ورم پستان
موارد منع مصرف: در موارد حساسیت به پنی‌سیلین استفاده نشود. به‌صورت داخل وریدی مصرف نشود.
دوز و نحوه مصرف: گاو، اسب، گوسفند و بز، سگ به صورت تزریق عضلانی و یا زیرجلدی
قبل از مصرف شیشه را خوب تکان دهید.
دام بالغ: mlد1 برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی
دام‌ جوان: mlد1.5  برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی
سگ: mlد1برای هر 5 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی
شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.
دوره منع مصرف:
گوشت: 30 روز
شیر: 3 روز (6 بار دوشش)
بسته‌بندی: ویال 100 میلی لیتری