پاراكوكس 8 يك سوسپانسيون آبي و شفاف حاوي اووسيست هاي هشت نوع كوكسيدياي پيش رس است كه به صورت تخفيف حدت يافته و خوراكي ارائه شده است.

 

 

موارد مصرف:
براي ايمن سازي فعال جوجه ها عليه E.maxima, E.mitis, E.tenella  (دوسويه آنتي ژنيكي) و E.paracox, E.brunetti, E.acervulina, E.nectarix

 
روش مصرف:
1- براي هر جوجه 0.1cc و فقط به صورت تجويز خوراكي از طريق آب آشاميدني . طيور بايد سالم بوده و روي كف سالن پرورش داده شوند. يك دوز واكسن بين 5 تا 9 روزگي فقط براي يك نوبت به صورت آشاميدني مورد مصرف قرار مي گيرد و 14 روز بعد از واكسيناسيون ايمني محافظت كننده شروع شده و توسعه مي يابد و در طي 28 روز بعد كامل مي شود و تا پايان دوره پرورش، طيور ايمن خواهند بود.

 

 

دوره پرهيز از مصرف: ندارد

 
شرايط نگهداري:
در دماي 2 تا 8 درجه سانتي گراد به دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي:
ساشه هاي (1000 دوز) 100cc و (5000 دوز) 500cc