فيتوراز (فيتاز 5000)
مكمل آنزيمي مخلوط در خوراك

 

 

فيتوراز كه ماده موثره آن فيتاز گرانوله روكشدار محصول شركت DSM سوئيس است از تخمير ميكرو ارگانيسم‌هاي بهينه شده ژنتيكي آسپرژيلوس اوريزا تهيه گرديده و ميانگين سايز ذرات آن 240 ميكرومتر است. اين محصول موجب افزايش قبل توجه جذب فسفر، كلسيم و ساير مواد مغذي در جيره طيور شده و با كاهش نياز به فسفر غيرآلي مانند مونو و دي كلسيم فسفات و كاهش ضريب تبديل غذايي موجب افزايش راندمان اقصادي مي‌شود.

 
تركيب:
هر گرم پودر گرانوله حاوي حداقل 5000 واحد رونوزايم- ان پي (Fyt/gد 5000فیتاز) مي‌باشد.

 
مقدار و روش مصرف:
مرغ گوشتي:300 گرم فيتوراز در 1 تن خوارك
مرغ تخمگذار: 180 گرم فيتوراز در 1 تن خوارك
مرغ مادر: 180 گرم فيتوراز در 1 تن خوارك
بوقلمون: 300 گرم فيتوراز در 1 تن خوارك

 
موارد احتياط:
بمنظور جلوگيري از بروز آلرژي و حساسيتهاي فردي از استنشاق كردن و بلعيدن خودداري شود و در هنگام مصرف از دستكش و ماسك استفاده شود.

 
زمان پرهيز از مصرف: ندارد

 
شرايط نگهداري:
در محل خشك و دماي پائين‌تر از 25 درجه سانتي‌گراد نگهداري شود.
بعد از باز نمودن بسته بندي در مدت زمان كوتاه و مناسب استفاده شود و هر بار پس از مصرف درب پاكت بخوبي بسته شود.

 
بسته بندي:
پاكت 5 كيلوگرمي