دسته دارويي: ضد کوکسيديوز

 
تركيب:
هر كيلوگرم حاوي 250 گرم ماده موثره نيكاربازين مي‌باشد.

 
موارد مصرف:
پيشگيری از بروز بيماری کوکسيديوز (اسهال خونی) ناشي از ايمريا تنلا (عامل کوکسيديوز سكال) و ايمريا ماکسيما ، ايمريا نکاتريکس، ايمريا آسروولينا و ايمريا برونتي (عامل کوکسيديوز روده ای) در جوجه‌هاي گوشتي.

 
مقدار و روش مصرف:
مقدار توصيه شده نيکاربازين معادل  ppm125 در هر تن خوراک مرغهای گوشتی ميباشد. برای اين منظور 500 گرم از مکمل نيکارب را با يک تن خوراک بخوبي مخلوط نموده و در اختيار طيور قرار دهيد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
10 روز قبل از کشتار و ورود گوشت طيور به بازار مصرف اين دارو را قطع نمائيد

 
موارد احتياط:
در مرغهای تخمگذار استفاده نشود.
در موارد شيوع و همه گيری کوکسيديوز بعنوان داروی درماني استفاده نشود.
جهت جلوگيری از بروز کوکسيديوز با ساير داروهای يونوفوره در برنامه شاتل و چرخشي (Shuttle & Rotation) مورد استفاده قرار گيرد.

 
نگهداری:
در محل خشک و خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری شود.
بسته بندي:
کيسه هاي 5 کيلوگرمي