بلوس  نيكلوزاماید 1250 ميلي‌گرمي
شکل دارویی : بلوس
تركیب‌ : هر بولوس‌ حاوي‌ 1250 ميلي‌گرم‌ماده‌ مؤثره‌ نيكلوزامايد مي‌باشد.
موارد مصرف ‌: مناسب ترین دارو برای درمان سستودهای بالغ نشخوارکنندگان ( مونیزیا، استیلزیا، تیزانیه زیا و آویتلینا) سستودهای تک سمیها ( آنوپلوسفالا و پارانوپلوسفالا)، سستودهای طیور(رایه تیناها) و اکثر سستودهای گوشتخواران است.
بر دیپلیدیوم کانینوم اثرات درمانی متغیر و بر اکینوکوکوس گرانولوزوس اثر کمی دارد.
مقدار و روش‌ مصرف‌ : تجويز بولوس‌ براي‌ گوسفند و بز با دست‌ و يا با بلوس خوران‌ صورت‌ مي‌گيرد.ضروری است‌ تجويز اين‌ دارو براي‌ سگ‌ وگربه‌ در شرايطي‌ صورت‌ گيرد كه‌ معده‌ پر نباشدو 12 ساعت‌ قبل‌ از تجويز دارو از دادن غذاي‌ سنگين‌ به‌حیوان اجتناب‌ ورزيده‌ شود. بولوس‌ را باید‌ روي‌ زبان‌ حيوان‌ قرار داد تا بدين‌ترتيب‌ حالت‌ تهوع‌ پيش‌ نيايد.
تجويز براي‌: :
سگ‌ و گربه :‌ را مي‌توان‌ با قرار دادن‌ بولوس‌ درداخل‌ گوشت‌ و يا خرد‌ و مخلوط‌نمودن بولوس‌ بامقداري‌ غذا انجام‌ داد.
طيور : 100 تا 200 ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ برای هر كيلوگرم‌وزن‌زنده پرنده به مدت‌ يك‌ تا سه‌ روز متوالي به صورت‌ مخلوط‌ با غذا.
گوسفند و بز : 65-60 ميلي گرم براي هر كيلو گرم وزن زنده ( يك‌ بولوس‌ براي‌ 15 كيلوگرم‌ وزن‌زنده حیوان ).
گوساله ‌:125 ميلي گرم براي هر كيلو گرم وزن زنده ( يك‌ بولوس‌ براي‌ 20 كيلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان ).
سگ‌ : 80-75 ميلي گرم براي هر كيلو گرم وزن زنده ( يك‌ بولوس‌ براي‌ 10 كيلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان ).
گربه ‌: 80-75 ميلي گرم براي هر كيلو گرم وزن زنده ( يك سوم بولوس‌ براي‌ 3.3 كيلوگرم‌ وزن‌‌زنده حیوان ).
نكات‌ قابل‌ توجه‌ :
• پس‌ از خوراندن‌ بولوس‌ نيازي‌ به‌ تجويز ملين‌ نيست‌ ولي‌در حالتي‌ كه‌ حيوان‌ دچار يبوست‌ شود،مي‌توان‌ مسهل‌ تجويز نمود.
• در حالتي‌ كه‌ كم‌كاري‌، ضعف‌ روده‌ و يا اسهال‌ حاد مشهود باشد مي‌بايست درمان‌ را تا بهبود حيوان‌ به‌ تعويق‌انداخت‌.
• آلودگي‌ مجدد به دلیل حضور ميزبان‌ واسط‌ در محيط‌ چراي‌نشخواركنندگان‌ امكان‌پذيرخواهد بود و باید در صورت لزوم درمان‌ را ‌ شش‌تا هشت‌ هفته‌ بعد تكرار نمود.
• نيكلوزام را مي توان در حيوانات باردار استفاده كرد.
• نيكلوزام را نبايد در نگام آتوني و جهت جلوگيري از خطر ريسك جذب كرم هاي نواري مرده تجويز شده حيوان نبايد مصرف كرد.
زمان پرهيز ازمصرف :‌ ندارد
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: جعبه های حاوی‌ 100 عدد بلوس‌