تعریف:نوتري انرژي يك مكمل غذايي مايع است كه ميتوان به منظور ممانعت از بروز استرس هاي بعد از واكسيناسيون در زمان آنتي بيوتيك تراپي و به عنوان محرك رشد به مصرف حيوانات رسانيد.

گروه دارويي: مكمل غذايي

تركيب:

15/1 Weight %

Acetic acid

7/5 Weight %

Choline Chloride

1/3 Weight %

L-Lysine

0.83 Weight %

Magnesium Chloride

0.68 Weight %

DL- Methionine

موارد مصرف: نوتري انرژي محلولي تركيبي از اسيد هاي ارگانيك ، گلوكز و اتانول بوده كه اثرات مثبتي در بهبود رشد فلور نرمال معده و روده طيور دارد.

اين محصول بخصوص در 2 هفته اول رشد كمك زيادي به دريافت غذا توسط جوجه ها مي‌كند.

همچنين در مرغان مادر و تخم گذار كمك زيادي به درمان استرس هاي گوناگون بخصوص استرس گرمايي ، دريافت و جذب غذا و موارد مختلف دارد.

نوتري انرژي در موارد زير كاربرد دارد:

1- در مشكلات رشد

2- موارد استرس زا

3- مشكلات دستگاه گوارش

4- تقويت سيستم ايمني بدن جوجه

5- ضعف حيوانات

6- شكستگي استخوان ها

7- استرس گرمايي

8- مشكلات تنفسي

9- مشكلات اندام هاي حركتي

10- كمك به جذب بهتر مواد غذايي

مقدار و روش مصرف:

جوجه گوشتي :

روز

ميزان مصرف

3-0

يك ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني

6-4

نيم ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني

مرغ مادر بعد از 18 هفتگي :

روز

ميزان مصرف

5-0

يك ليتر در 100 ليتر آب آشاميدني

10-6

نیم ليتر در 100 ليتر آب آشاميدني

12-11

یک چهارم  ليتر آب آشاميدني

مرغ تخم گذار :

روز

ميزان مصرف

4 روز اول هفته

نیم ليتر در 1000 ليتر تا هفته 35

2 روز بعد

یک چهارم  ليتر در 1000 ليتر تا هفته 35

در موارد بروز مشكل:

روز

ميزان مصرف

4 روز

1 ليتر در 1000 ليتر

3 روز

نیم  ليتر در 1000 ليتر

توجه:

نوتري انرژي را با هيچ محصول ديگري نبايد مخلوط كرد.

توصيه مي‌شود قبل از مصرف نوتري انرژي لوله ها را با آكواكلين تميز نماييد.

شرايط نگهداري:در محل خشك و خنك ، دور از دسترس اطفال نگهداري كرد.

بسته بندي:بطري هاي 5 و 10 كيلوگرمي