نام تجاری:نـاراسیـن بهـرود

 

 

نام ژنریک:ناراسین10%

 

 

شکل دارویی:

 

پریمیکس گرانوله به رنگ قهـوه ای تیـره مـایـل بـه سیاه

 

 

گروه دارویی:

 

از گروه آنتی بیوتیکهای پلی اترمونوکـربـوکسیلیـک آیونوفور

 

 

ترکیب:

 

هر کیلوگرم پریمیکـس نـاراسیـن بهـرود محتـوی ۱٠٠ گرم ناراسین فعال می باشد.

مکانیسم اثر: تشکیل کمپلکس یونی و ترکیب با کاتیونهای تک ظرفیتی سدیم و پتاسیم و و افزایش نفوذپذیری غشا انگل.

 

 

موارد مصرف:

 

جهت پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز ناشی از گـونـه های بیماریزای  ایمـریـا در جوجه هـای گـوشتـی بخصوص درشرایط آب و هوایی گرم

 

 

 

مقدار مصرف:

 

 

دوز ناراسین از ۶٠٠ تا ۸٠٠ گرم در هر تن خـوراک بسته به شدت بیماری متفاوت است. دوز تـوصیـه شده در اکثر شرایط ۷٠٠  گرم پـریمیکـس در هـر تن خوراک می باشد.

 

مدت مصرف:

از یکروزگی تا یک روز قبل از کشتار

 

 

 

روش مصرف:

 

بمنظور اطمینان از توزیع یکنواخـت مـاده مـوثـره در کل خوراک، پریمیکس ناراسین بهـرود بـایستـی کاملا با خوراک نهایی مخلوط گردد. بدین منظور ابتدا مقدار مورد نیاز را بـا ۲٠ تـا ۵٠ کیلو گرم خوراک، مـواد اولیـه و یـا مکمـل مخلـوط کرده و سپس مخلوط حاصـل را در حجـم خـوراک اصلی اضافه نمـوده و مجـدداً بـه خـوبـی مخلـوط نمایید.

 

 

 

موارد منع مصرف:

 

در اسـب و سـایـر تـک سمـی هـا مصـرف نشـود.

نـاراسیـن بـرای تـک سمـی هـا کشنـده اســت.

از مصرف همزمان با تیامولیـن خـودداری نمـاییـد.

 

مصرف همزمان با تیامولین باعـث کـاهـش رشـد می گردد. در طیور در حـال تخمگـذاری مصـرف نشود.

 

 

 

موارد احتیاط:

 

در هنگام حمـل و نقـل و کـاربـرد دارو از مـاسـک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمـاییـد. پـس از حمل و نقل و کاربرد پریمیکس ناراسیـن، دستهـا و صورت را با آب فراوان بشویید.

 

 

شرایط نگهداری:

 

 

در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

 

 

بسته بندی: پاکت 5 کیلویی