منشاء:  قارچ آسپرژیلوس نیجر

ترکیب:  هر گرم ناتافوس Vحداقل حاوی 1000 واحد فعال آنزیم فیتاز می‌باشد.

موارد مصرف:ناتافوس Vدر جیره های غذایی جوجه های گوشتی، بوقلمون، تخمگذار و مادر جهت استفاده بهینه از فسفر و دیگر مواد مغذی به کار می‌رود.

ویژگی های آنزیم: ناتافوس Vبه صورت گرانول های ریز سفید رنگ می باشد که دارای پوشش مقاومی بوده و در صورت پلت کردن تا دمای 65 درجه سانتی گراد پایداری خود را حفظ می‌کند.

مزایای ناتافوس V:

شکستن حلقه اینوزیتول ( ترکیب اسید فیتیک ) و آزاد کردن فسفر طبیعی موجود در منابع گیاهی.

بهبود قابلیت هضم مواد مغذی شامل فسفر، کلسیم، آمینواسیدها، پروتئین، عناصر کم مصرف و انرژی

کاهش میزان استفاده از منابع معدنی فسفر نظیر دی کلسیم فسفات  در جیره

امکان استفاده از مواد خوراکی ارزان قیمت در جیره

.

کاهش فسفر و ازت دفعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی .

مقدار مصرف:

جوجه گوشتی ، بوقلمون و پولت: 500 گرم در هر تن خوراک

طیور تخمگذار و مادر: 300 گرم در هر تن خوراک

 شرایط نگهداری :در جای خنک و خشک نگهداری شود.