دسته دارویی : ضد انگل

ترکیب:هر بولوس حاوی 1250 میلی گرم نیکوزاماید پی پیرازین می باشد.

مکانیسم اثر:نیکلوزاماید با ممانعت از جذب گلوکز باعث اختلال در روند فسفریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول های انگل شده و نهایتاً با متوقف کردن چرخه کربس موجب مرگ انگل می‌گردد.

موارد مصرف:نیکلوزاماید جهت پیشگیری، کنترل و درمان آلودگی های انگلی ناشی از سستدها در نشخوارکنندگان، گوشتخواران و طیور تجویز می‌گردد. به طور کلی طیف ضد انگلی نیکوزماید 1250 انگل‌های زیرا را در بر می‌گیرد.

گونه های تنیا

گونه های مونیزیا

دیپلیدیوم کانینوم

گونه های پارا آمفیستومم

گونه های استیلیزیا

گونه های آوتیلینا

موزسستوئیدس لینه آنوس

اکینوکوکس گرانولوزوس

مزوسستوئیدس کورتی

مقدار و روش  :

گاو و گوساله :یک بولوس به ازای هر 25 کیلوگرم وزن

زنده

گربه:1.3 بولوس به ازای هر 3.3 کیلوگرم وزن زنده

گوسفند و بز:یک بولوس به ازای هر 15 کیلوگرم وزن زنده

سگ:یک بولوس به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده

طیور:200-100 میلی گرم نیکوزاماید خالص به ازای هر کیلوگرم وزن به مدت 3 روز متوالی به صورت مخلوط با دان

زمان پرهیز از مصرف : ندارد.

موارد احتیاط : ندارد.

موارد منع مصرف : ندارد.