پودر محلول در آب
شکل دارویی :پودر محلول در آب
تركيب :‌ هر گرم‌ پودر حاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌نئومايسين‌ بصورت سولفات‌مي‌باشد.
موارد مصرف‌ : نئومايسين‌ آنتي‌بيوتيكي‌ وسيع‌الطيف‌است‌ كه‌ بر‌ بسياري‌ از ميكروب‌هاي‌ هوازي‌ گرم‌ منفي‌ ومثبت‌ مؤثر است‌. مصرف‌ دارو در بيماري‌هاي‌ زير توصيه‌مي‌شود:
-اسهال‌ سفيد گوساله‌ها ناشي‌ از اشريشياكلي‌ (E.coli) وكلي‌باسيلوز گوسفند و بز
 – سالمونلوز گاو و گوسفند و اسب‌ ناشي‌ از S. Dublin وS. Typhimurium
– عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تناسلي‌ و گوارشي‌ ناشي‌ ازPseudomonas aeruginosa
– بيماري‌ تاج‌آبي‌ (Blue comb)
ـ آنتريت‌هاي‌ طيور ناشي‌ از  E.coli، سالمونلا پلوروم‌ وسالمونلا گاليناروم‌
مقدار و روش مصرف ‌:
-گوسفند و گوساله‌: يك‌ گرم‌ از پودررا به‌ ازاي‌ هر 25 كيلوگرم‌ وزن زنده‌دام‌ در آب‌ آشاميدني‌ حل‌ نموده‌ و به‌ مدت‌ 7- 5 روز دراختيار دام‌ قرار دهيد.
-طيور: يك‌ گرم‌از پودر در يك‌ ليتر آب‌ آشاميدني‌ به‌ مدت‌ 7-5روز مصرف‌ شود.
نكات قابل توجه : ‌آب آشاميدني حاوي دارو بايد تا حداكثر 12 ساعت بعد از آماده سازي مصرف شود.
 زمان‌ پرهيز از مصرف‌:
گوشت گاو:30 روز
گوشت گوسفند : 20 روز
جوجه‌هاي‌ گوشتي‌ :5 روز
بوقلمون:‌ 14 روز
تخم‌مرغ:14 روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ يك‌ پوندي‌