ويتامين نياسين پوشش دار
 جهت مصرف دام
نوع محصول : ويتامين نياسين پوشش دار در جهت مصرف دام
قابلیت : داراي قابليت جذب بيش از %70
مزاياي تأثيرات نياشور:
كاهش اثرات منفي ناشي از استرس گرمايي
افزايش اشتها ودر نتيجه افزايش توليد
داراي قابليت جذب بالا تا حدود 8 برابر نسبت به نياسين متداول
افزايش سنتزپروتئين ميكروبي وپروپيونات درشكمبه
افزايش متابوليسم كربوهيدراتها وچربيها ودر نتيجه كاهش كتوز
كاهش هزينه خوراك
نگهداری:در محل خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری شود.