تعریف: پروتئين گياهي مشتق شده از مخمر، يكي از منبع پروتئيني غني از اينوزيتول، محرك هاي طبيعي رشد، گلوتامات و نوكلئوتيدهاست.

نوكلئوتيد موجود سبب بروز پاسخ هاي ايمني در حيوان مي‌شود و همراه گلوتامات سبب خوش خوراكي نيز خواهد شد.

ويژگي‌ها:

پودر قهوه اي روشن

رطوبت 6%

حداقل پروتئين :35%

نيمه عمر 18 ماه

ميزان مصرف :5-1% كل جيره

شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك ، دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

بسته بندي: 25 كيلوگرمي