دسته دارويي: آنتي بيوتيك داخل پستاني دوره خشكي

 
تركيبات:
نافسيلين بنزاتين 100 ميلي گرم
پني سيلين بتزاتين 300,000 واحد بين المللي
دي هيدرواسترپتومايسين 100 ميلي گرم

 
موارد مصرف: جهت درمان ورم پستان تحت باليني گاوهاي خشك و پيشگيري از ظهور عفونتهاي جديد باكتريايي پستان در طي دوران خشكي.

 
مقدار مصرف: 1 عدد سرنگ در هر كارتيه

 
منع مصرف: ندارد

 

دوره پرهيز از مصرف : گوشت: ندارد شير: 9 دوشش (3 روز)

 

نگهداري: در دماي كمتر از 15-8 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي: جعبه حاوي 4 عدد سرنگ 3 گرمي به همراه 4 عدد دستمال ضد عفوني كننده