دسته دارویی :ناراسین جزء گروه آنتی بیوتیک های منوکربوکسیلیک اسید پلی اتر آیونوفور است که از تخمیر نوعی قارچ به نام Streptomyces aureofaciensتولید می‌گردد.

ماده موثره : هر کیلوگرم پریمیکس حاوی 100 گرم نارسین فعال می باشد.

مکانیزم اثر : از طریق به هم زدن تعادل یونی داخل سلول انگل را از بین می برد.

موارد مصرف : فقط برای استفاده  در خوراک جوجه های گوشتی .

جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی به کار می‌رود.

میزان مصرف : بسته به شدت آلودگی در منطقه مقدار ناراسیناز 600 تا 800 گرم ( معادل 60 تا 80 گرم ناراسین فعال) در هر تن خوراک قابل تغییر است. دوز توصیه شده در اکثر شرایط 700 گرم پریمیکس ناراسیندر هر تن خوراک می باشد.

مدت مصرف:از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار.

روش مصرف:جهت توزیع یکنواخت دارو در خوراک توصیه می‌شود ابتدا مقدار مورد نیاز ناراسین را با 20 تا 50 کیلوگرم مکمل، خوراک یا مواد اولیه به خوبی مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را در حجم خوراک اصلی اضافه نموده و مجدداً مخلوط نمایید.

موارد منع مصرف:

– ناراسین برای اسب و سایر تک سمی ها کشنده است.

– همراه با تیامولین مصرف نشود. مصرف هم زمان باعث تضعیف رشد می‌گردد.

– در طیور در حال تخمگذاری مصرف نشود.

– از افزایش دوز دارو خودداری نمایید.

– از دسترسی سایر چهار پایان به ناراسین و یا خوراک محتوی ناراسین جلوگیری نمایید.

موارد احتیاط:در هنگام کاربرد دارو و حمل و نقل آن استفاده از عینک، ماسک ضدغبار و دستکش توصیه می گردد. در صورت ورود تصادفی دارو به داخل چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.