محلول خوراکی نئومایسین 20%
تركيب:
هر ميلي ليتر حاوي 200 ميلي گرم نئومايسين (سولفات) مي باشد‌
موارد مصرف:
اين دارو در دام و طيور و به منظور درمان اسهال و عفونت هاي دستگاه گوارش گوساله، بره و بزغاله و همچنين آنتريت هاي طيور مورد استفاده قرار مي گيرد.
مقدار ونحوه مصرف:‌
نشخواركنندگان: به ميزان 22 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز و به مدت 3-2 روز تا برطرف شدن علايم بيماري و حداكثر تا 14 روز.‌
طيور: به نسبت 1 در هزار (يك ليتر در هزار ليتر آب آشاميدني) به مدت 5-3 روز (11 ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن زنده)‌
زمان پرهيز از مصرف:
طيور گوشتي: 5 روز
گوساله: 30 روز
بره و بزغاله: 20 روز
مصرف شير دو روز پس از درمان و تخم مرغ 14 روز پس از درمان گله مجاز است.
شرايط نگهداري‌‌:‌
در جاي خشك، بين 25-10 درجه سلسيوس، دور از تابش نور مستقيم و در ظروف در بسته نگهداري شود.‌
موارد احتياط:
در موارد حساسيت به آمينوگليكوزيدها از مصرف اين دارو خودداري شود. به علت دفع اوليه دارو از كليه، در نارسايي هاي كليوي توصيه نمي شود. در زمان گرفتگي و يا انسداد روده، مصرف خوراكي نئومايسين منع شده است. از مصرف اين دارو در حيوانات تازه متولد شده و پير به علت افزايش توكسيسيتي اجتناب گردد. مصرف خوراكي نئومايسين در درازمدت مي تواند پرزهاي دستگاه گوارش را از بين ببرد، علاوه بر اين مصرف خوراكي اين دارو تا حدودي اثر مسهل دارد كه چندان قابل توجه نيست.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
آب آشاميدني حاوي دارو حداكثر طي 12 ساعت پس از تهيه مصرف شود.
بسته بندي: ظروف پلي اتيلني يك ليتري‌