محلول ضد عفونی کننده پستانی
تركيب:
پويدون آيداين حاوي 0.3 % يد فعال‌
مكانيسم اثر:
محلول پويدون آيداين 3% يك ضدعفوني كننده وسيع الطيف با اثرات ميكروب كشي مناسب مي باشد. اين محلول بر روي باكتري هاي گرم مثبت و منفي، اشكال در حال رشد و اسپورباكتري ها، ويروس ها و قارچ ها موثر است.‌
يكي از خصوصيات بارز اين محلول از بين بردن كليه ميكروارگانيسم هاي مولد ورم پستان(mastitis)  مانند E.coli مي باشد.‌
اين محلول حاوي تركيبات نرم كننده مي باشد كه از خشك شدن و التهابات ناشي از خشك شدن پستان دام و نوك آن جلوگيري مي نمايد.‌
مكانيسم عمل اين محصول به اين صورت است كه بعد از شيردوشي و آغشته نمودن سرپستانك به پويدون آيداين 3%، اين ماده به آرامي خشك شده و در هنگام برگشت اسفنگتر، مقداري از چكه محصول در نوك سرپستانك را به داخل مي كشد و باعث مسدود شدن سوراخ سر پستانك مي شود.
طي زمان خشك شدن، ضخامت پوشش پليمري در نوك سرپستانك بيشتر و بطور كامل پستان از ورود عوامل بيماري زا محافظت مي گردد. قبل از شير دوشي، اين پوشش با فشار ملايم از نوك سرپستانك برداشته شده و سرپستانك آماده شير دوشي مي شود. لازم به ذكر است با توجه به وجود يد در فرآورده، سطح سر پستانك بطور كامل ضد عفوني مي گردد.‌
اين فرآورده روي سرپستانك باقي نمي ماند و با شستشو سريع و آسان پاك مي شود.‌
موارد مصرف:
از محلول پويدون آيداين 3% جهت شستشو و ضدعفوني كامل پستان گاو و عمل تيت ديپ قبل و بعد از شيردوشي استفاده مي شود.‌
از اين محلول جهت ضدعفوني زخم، پوست، حوله هاي اختصاصي دام، ماشين شيردوشي، لوله هاي انتقال و ظروف حمل و نگهداري شير‌ ‌نيز مي‌ ‌توان استفاده نمود.‌
مقدار و روش مصرف:
پس از شيردوشي و شستشوي پستان دام، سر پستان را توسط ليوان مخصوص با محلول پويدون آيداين 3% بطور خالص آغشته نماييد.
محلول پويدون آيداين 3% آماده مصرف مي باشد. لذا از رقيق كردن اين محلول براي عمل تيت ديپ اجتناب نماييد.‌
اين محلول توسط ماشين اسپري و يا ليوان مخصوص تيت ديپ بكار مي رود.‌
در موقع اسپري نمودن پس از شيردوشي، بايد دقت شود كه نوك پستان از هر جهت با محلول پويدون آيداين 3% پوشانده و همه سطح آن قهوه اي شود.‌
در صورت استفاده از ليوان مخصوص، آن را تا خط نشانه (معمولاً ‌‌2.3 ليوان) با محلول پر نموده و نوك پستان ها را به مدت يك دقيقه در آن فرو ببريد.‌
براي شستشو و ضدعفوني كردن پستان ها و رعايت اصول بهداشتي قبل از شيردوشي، پستان دام را با محلول 10:1 شتسشو داده و با حوله اختصاصي دام خشك كنيد.‌
براي ضدعفوني و بهداشتي كردن ماشين شيردوشي، لوله هاي انتقال و ظروف از محلول 10:1 استفاده نماييد. جهت ضدعفوني سرپستانك هاي ماشين شيردوشي بايستي قبل از شيردوشي هر دام آنها را حداقل به مدت 30 ثانيه در محلول فرو برده و سپس بكار ببريد.‌
براي ضدعفوني حوله هاي پارچه اي آنها را به مدت 10 دقيقه در محلول 10:1 غوطه ور نماييد.‌
براي هر دام از حوله اختصاصي استفاده شود.‌
از محلول پويدون آيداين 3% با رقت هاي متفاوت به صورت ذيل استفاده مي شود.‌
در عمل تيت ديپ بدون رقيق كردن به مدت 1 دقيقه‌ در شستشو و ضدعفوني پستان گاو با غلظت 10:1 به مدت 30 ثانيه‌ در ضدعفوني ماشين شيردوشي، لوله هاي انتقال، ظروف شير و حوله هاي اختصاصي دام با غلظت 10:1 به مدت 5 دقيقه ‌
شرايط نگهداري‌‌:‌ :
درجاي خشك، بين 25-10 درجه سلسيوس، دور از تابش نور مستقيم و در ظروف در بسته نگهداري شود.‌
موارد احتياط:
از تماس اين محلول با غذاي حيوانات جلوگيري شود.‌
محلول كم رنگ و يا بي رنگ شده پويدون آيداين 3% فاقد خاصيت ميكروب كشي مي باشد.‌
از استفاده گالن هاي خالي محلول خودداري شود.‌
هنگام كار با اين محلول از عينك، ماسك، دستكش، روپوش و چكمه استفاده شود.‌
از يخ زدگي محافظت نماييد.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
گالن هاي 4 ليتري پلي اتيلني‌