گروه دارويي : آنتي بيوتيك

شكل دارويي:  پودر استريل قابل تزريق

تركيب دارو: هر ويال حاوي 2 ميليون واحد پني سيلين جي پروكائين به علاوه 2 گرم كانامايسين سولفات مي باشد.

مكانيسم اثر : پني‌سيلين ها جزو آنتي بيوتيك هاي باكتريوسيد مي باشند. پني‌سيلين‌ها رشد سلوي باكتري هاي فعال را تحت تاثير قرار مي‌دهند و اثر كمي برروي باكتري هاي غير فعال دارند.

حداكثر فعاليت ضد باكتري پني سيلين ها در طول زمان تكثير باكتري هاي مي باشند. پني سيلين ها برروي باكتري هاي گرم مثبت مانند استافيلوكوكوس اورئوس موثر هستند.

كانامايسين يك آنتي بيوتيك از دسته آمينوگليكوزيدها و داراي خاصيت باكتريوسيدي مي باشد.

كانامايسين با اثر برروي تحت واحد S30 ريبوزوم باكتري از توليد پروتئين سلول باكتري جلوگيري مي‌كند. كانامايسين عيه باكتري هاي گرم منفي موثر است.

فارماكوكينتيك: پني سيلين متعاقب تجويز به روش عضلاني از محل تزري سريعاً جذب مي‌شود و در مدت 15 تا 30 دقيقه به حداكثر غلظت خوني مي‌رسد .

بعد از جذب به طور گسترده در مايعات و بافت‌هاي بدن پخش ميشود . دارو به مقدار زيادي در كبد، صفرا، كليه ها، روده ها، عضلات و ريه ها توزيع مي‌شود.

ولي مقداري از دارو در بدن تغيير شكل مي يابد. حدود 60 تا 90 درصد دارو از طريق ادرار در مدت كوتاهي دفع مي‌شود.

كانامايسين سريعاً بعد از تزريق عضلاني جذب مي‌شود و در تمامي مايعات بدن منتشر مي‌شود. حداكثر غلظت سرمي بعد از يك ساعت ايجاد مي‌شود.

تقريباً قسمت اعظم دارو توسط فيلتراسيون گلومرولي دفع مي‌شود. نيمه عمر دارو 58 دقيقه مي‌باشد. بالاترين غلظت بافتي كانامايسين در كبد و كليه هاي مي‌باشد.

موارد مصرف:پيشگيري و درمان عفونت هاي ايجاد شده توسط ميكروارگانيسم هاي حساس به پين سيلين و كانامايسين مانند باكتريمي ، عفونت هاي ريوي و ادراري ناشي از باكتري هاي گرم منفي ، عفونت هاي تناسي ، عفونت هاي پوستي، عفونت هاي تنفسي ؛ گنديدگي سم، شاربن، اكستينومايكوزيس، لپتوسپيروزيس، اكتينوباسيلوزيس، ورم ناف، آرتريت، جلوگيري از عفونت هاي بعد از عمل، آندو كارديت تحت حاد، مننژيت و …

مقدار مصرف:

اسب و گاو

3000 تا 10000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك بار

گوسفند و بز

5000 تا 10000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك بار

سگ وگربه

10000 تا 20000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت يك بار

روش مصرف:دارو به روش داخل عضلاني تزريق شود.

عوارض جانبي:ممكن است بعضي دام ها واكنش هاي آنافيلاكتيك و آلرژيك نسبت به پني سيلين نشان دهند كه گاهي كشنده است.

همچنين احتمال بروز ضعف عضلاني به دليل بلوكه شدن اعصاب ماهيچه اي وجود دارد . كانامايسين اثر دارو هاي بلوك كننده عصبي عضلاني و بيهوش كننده ها را افزايش مي‌دهد لذا در بيماراني كه اين دارو ها را دريافت كرده اند بايد با احتياط مصرف شود.

در دوزهاي بالا احتمال تحريك و تخريش موضع تزريق وجود دارد.

موارد منع مصرف:در دام هايي كه نارسايي كليوي و كبدي دارند نبايد مصرف شود. از تزريق داخل وريدي دارو بايد اجتناب شود.

در دام هايي كه واكنش ازدياد حساسيت به پني سيلين نشان داده اند نبايد مصرف شود.

تداخل دارويي :مصرف همزمان كانامايسين با ساير دارو هاي اتوتوكسيك ( پلي ميكسين B) يا دارو‌هاي نفروتوكسيك يا آنتي بيوتيك هايي كه اثر مهار كننده عصبي_ عضلاني دارند سبب افزايش مسموميت يا ضعف عضلاني ميگردد.

استفاده همزمان دارو با فوروزمايد مي تواند اثرات اتوتوكسيك كانامايسين را تشديد كند و سبب آسيب به توبول كليه‌ها شود.

نكات قابل توصيه :به دليل احتمال بروز شوك آنافيلاكتيك بهتر است حيوان بعد از تزريق تحت نظر باشد.

زمان پرهيز از مصرف :

 گوشت: 10 روز پس از آخرين درمان

شير:2 روز پس از آخرين درمان

‌شرايط نگهداري: در جاي خنك و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي:اين دارو به صورت پودر در ويال 20 ميلي ليتري عرضه مي‌گردد.