ترکیب:در هر میلی لیتر

پروکائین پنی سیلین                             200000   واحد بین المللی

دی هیدرو استرپتومایسین سولفات                 200     میلی لیتر

نحوه اثر : پنی سیلین با اثر باکتریسیدی موثر علیه تمامی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مانند اکتینوباسیلوس، هموفیلوس، لپتوسپیرا و …. و باکتری های هوازی موثر است.

دی هیدراسیون استرپتومایسین نیز علیه تمام باکتری های گرم مثبت و منفی موثر است.

موارد مصرف: درمان تمامی عفونت های ایجاد شده توسط میکرو ارگانیسم ها ازجمله عفونت های تنفسی ، ادراری، دستگاه تناسلی، متریت، ورم پستان، پریتونیت، گندیدگی سم و … در تمامی حیوانات کاربرد دارد.

گاو: داروی موثر دردرمان عفونت های کمپلوباکتریایی جنین، بیماری زبان چوبی و ….

طیور: بیماری باد سرخ و ….

عوارض جانبی: در مواقع حساسیت به پنی سیلین و نارسایی کلیوی مصرف نشود.

دوز مصرف :

گوسفند وبز

1 میلی به ازاء هر 25 کیلوگرم وزن بدن، روازنه به مدت 5-3 روز

گاو و اسب

1 میلی به ازاء هر 25 کیلوگرم وزن بدن، روازنه به مدت 5-3 روز

سگ و گربه

1 میلی به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن، روازنه به مدت 5-3 روز

شرایط نگهداری:در جای خشک وخنک ( 2 تا 15 درجه سانتی گراد) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:ویال 50،100 و 200 میلی گرمی