پني‌سيلين جي بنزاتين®
پني سيلين جي بنزاتين
پودر استريل براي تزريق

 
گروه دارویی:
آنتي‌بيوتيك گروه پني سيلين

 
ترکیب:
هر ويال حاوي:
Penicillin G Benzathine  1’000’000 IU

 
فارماكولوژي:
پني‌سيلين‌ها با مهار نمودن سنتز موكوپپتيد ديواره سلولي منجر به ناكار‌آمدي ديواره سلولي و برهم خوردن تعادل اسمزي در برابر باكتري‌هاي حساس شده، اثر باكتريوسيدي خود را اعمال مي‌نمايند. جزئيات اين تاثير به خوبي شناخته نشده است اما به صورت كلي آنتي‌بيوتيك‌هاي بتا-لاكتام با آنزيم‌هاي متعددي (مانند: كربوكسي‌پپتيداز، ترنس‌پپتيداز و اندوپپتيداز) كه در تشكيل ديواره سلولي نقش دارند، باند مي‌شوند. به صورت كلي پني‌سيلين‌ها بر روي باكتري‌هايي كه در مرحله رشد مي‌باشند تاثير بيشتري دارند.

 

پني‌سيلين‌ جي بر عليه اسپيروكت‌ها، باكتري‌هاي گرم مثبت هوازي و بي‌هوازي و كوكسي‌هاي گرم منفي هوازي كه پني‌سيلين‌آز توليد نمي‌كنند موثر بوده اما بر روي اكثر باسيل‌هاي گرم منفي و باكتري‌هايي كه آنزيم پني‌سيلين‌آز توليد مي‌كنند بي‌تاثير هستند.

 
فارماكوكينتيك:
پني‌سيلين جي بنزاتين متعاقب تزريق داخل عضلاني با آهستگي بسيار زياد جذب شده و پس از هيدروليز شدن به پني‌سيلين جي تبديل مي‌گردد. پايداري سطح سرمي اين دارو مي‌تواند بسيار طولاني باشد اما به صورت كلي حداقل غلظت مهاركننده آن تنها براي استرپتوكوك‌هاي بسيار حساس به دست مي‌آيد لذا بهتر است تنها در درمان بيماري‌هاي ناشي از اين ميكروارگانيسم‌ها استفاده شود. پس از جذب، پني‌سيلين جي در تمامي سطح بدن به استثناي مايع مغزي نخاعي، مفاصل و شير به خوبي پخش مي‌گردد.

 

در گاوهاي شيري نسبت غلظت شير به پلاسماي اين دارو حدود 0.2 و غلظت دارو در مايع مغزي نخاعي نسبت به پلاسما حدود 10% مي‌باشد، هرچند در موارد التهاب مننژ اين مقدار مي‌تواند بيشتر باشد. در اكثر گونه‌ها ميزان باند شدن دارو با پروتئين‌هاي پلاسما حدود 50% مي‌باشد. پني‌سيلين جي بوسيله ادرار از طريق فيلتراسيون گلومرولي و ترشح توبولي به صورت تغيير نيافته دفع مي‌گردد.

 
موارد مصرف:
در درمان عفونت‌هاي ناشي از باكتري‌هاي حساس به پني‌سيلين جي كاربرد دارد. از جمله مي‌توان به درمان بيماري‌هايي نظير عفونتهاي تنفسي و اورام پستان ناشي از انواع استرپتوكوكوس‌ها اشاره كرد.

 
مقدار و روش مصرف:
جهت به دست آوردن سوسپانسيون مناسب براي تزريق، 5 ميلي‌ليتر آب استريل تزريقي به ويال اضافه نموده به خوبي تكان دهيد تا يك سوسپانسيون يكدست بدست آيد سپس تزريق نمائيد. مي‌توان اين دارو را به صورت زيرجلدي و يا داخل عضلاني عميق تزريق نمود.
گاو: 44000 تا 66000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر دو روز يكبار
گوسفند و بز: 24000 تا 66000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر دو روز يكبار
اسب: 22000 تا 44000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر 24 تا 48 ساعت يكبار
سگ و گربه: 40000 تا 50000 واحد بين المللي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر پنج روز يكبار

 
موارد هشدار و منع مصرف:
در صورت وجود سابقه حساسيت منع مصرف دارد. به همراه گروه تتراسايكلين‌ها، فلورفنيكول، فنيل‌بوتازون، ماكروليدها (مانند تايلوزين) و لينكوزآميد مصرف نگردد. اين دارو از جفت عبور مي‌نمايد اما هيچگونه گزارشي مبني بر دارا بودن اثرات سوء بر جنين وجود ندارد لذا بهتر است در حيوانات آبستن با احتياط مصرف گردد.

 

در مار، لاكپشت، پرندگان، خوكچه هندي و چين‌چيلا احتمال بروز حساسيت بسيار بالاست. احتمال بروز واكنش‌هاي ازدياد حساسيت در حيوانات هدف بسيار كم بوده اما در صورت وقوع مي‌تواند شامل تب، راش‌هاي پوستي و انواع به هم ريختگي نسبت سلول‌هاي خوني مانند ائوزينوفيلي، نوتروپني، لوكوپني و موارد مشابه و واكنش آنافيلاكتيك كامل گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: 10 روز      شير: 3 روز
در گوسفندهايي كه شير آنها به مصرف غذايي انسان مي‌رسد مصرف نگردد.

 
شرایط نگهداري:
در دماي كمتر از 25 درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود.
دور از ديد و دسترس كودكان نگهداري شود.

 
بسته‌بندي:
ويال‌هاي شفاف 10 ميلي‌ليتري