ضد انگل داخلي
گروه دارويي:
ضد انگل داخلي
خمير پرومكتين پلاس يك ضد انگل خوراكي جهت مصرف در اسب مي باشد.
اين دارو با طيـف اثــر گستـرد ه اي كه دارد بر كرم هاي پهن و كرم هاي گرد گوارشي، ريوي و پوستي اسب موثر است.
درمان منظم حيوان با اين دارو خطر بروز آرتريت (التهاب سرخرگی)  و كوليك ناشـي از استرونژيلوس وولگاريس را كاهش مي دهد.
همچنين پرومكتين پلاس با نابود كردن لارو پوستي هابرونما و دراشيا (زخم تابستانه) و ميكروفــيلارياي اونكوسركا (اونكوسركيازيس پوستي)، ضايعات پوستي حاصل از آلودگي به اين انگل ها را كنترل مي كند.
پرومكتين پلاس دارويي بي خطر است و جهت استفاده در كره اسب ها، اسب هاي جوان، نــــــريان ها و همــچـــنين ماديان هاي آبستن مناسب مي باشد.
تركيبات:
 هر گرم از اين دارو حاوي 7/3 ميلي گرم آبامكتين و 2/46 ميلي گرم پرازي كوانتل مي باشد.
مقدار مصرف:
سرنگ حاوي دارو به صورت مدرج است و قابليت تنظيم دارد. هردرجه ازسرنگ براي درمان 50 كيلو گرم وزن بدن و يك سرنگ كامل براي درمان  يك اسب 600 كيلو گرمي كافي مي باشد.
دارو بايد در تمام اسب ها به صورت منظم و تحت نظارت دامپزشك  مصرف گردد. به منظور جلوگيري از آلــــــودگي مجدد حيوان به انگل ها، درمان بايد هر8- 6 هفته يكبار تكرار شود.
روش مصرف:
حلقه موجود بر پيستون سرنگ را چرخانده و روي وزن مورد نظر قرار دهيد. سرنگ را از فضاي بين دندان هاي جلو و عقب وارد دهان كرده و دارو را در ناحيه عقب زبان تخليه نماييد.
جهت اطمينان از بلعيده شدن دارو، سر حــيوان را چند ثانيه به سمت بالا نگه داريد.
شرايط نگهداري:
دور از نور و در دماي كمتر از 30 درجه سانتي گراد نگهداري شود.
بسته بندي:
كارتن حاوي 20 عدد سرنگ 4/32 گرمی.