دسته دارویی   : ضد انگل ( آنتی سستود)

شکل دارویی   :   قرص 50 میلی گرمی

مکانیسم اثر  : پرازی کوانتل سریعاً در بدن سستودها وترماتودها جذب می‌شود . اثر اولیه دارو در بدن میزان در فاصله 15 دقیقه  از طریق فلج آنی عضلات  حفره دار شدن سریع پوشش خارجی انگل (Syncutial tegument)ظاهر می‌شود.

به نظر می‌رسد انقباض سریع مربوط به افزایش نفوذ‌پذیری غشاء سلولی نسبت به کلسیم و درنتیجه فلج عضلانی باشد.

فارماکوکینتیک  : پس از مصرف خوراکی، پرازی کوانتل سریعاً و به طور کامل جذب می‌شود. حداکثر غلظت پلاسمایی دارو بعد از 30 تا 120 دقیقه در سگ و بعد از 2 ساعت در گوسفند به دست می‌آید.

دارو در تمام بدن حیوان پخش می‌شود ، از سد مغزی – خونی موش و احتمالاً حیوانات دیگر عبور می نماید و به داخل صفرای سگ نیز ترشح می‌شود .

پرازی کوانتل به طور سریع و عمده در کبد متابولیزه و به اشکال غیر فعال تبدیل می‌شود .

تزریق عضلانی یا زیرجلدی، غلظت های پلاسمایی طولانی تری نسبت به تجویز خوراکی با مقادیر مصرف یکسان ایجاد می نماید.

حدود 80 درصد پرازی کوانتل دارای کربن 14 نشانه دار ( رادیواکتیو) می باشد که از راه وریدی به موش ، سگ و میمون تجویز شده و به صورت متابولیت های غیر فعال در ظرف 24 ساعت و عمدتاً در ادرار دفع می‌شود.

نیمه عمر دفع رادیو اکتیویته کل از خون سگ 3 ساعت می باشد. فقط مقادیر جزیی داروی تغییر نیافته در ادرار و مدفوع وارد می‌شود.

مواردمصرف  :

پرازی کوانتل دارای اثرات قابل توجهی برعلیه تمام گونه های کرم های نواری ( بالغ و نابالغ) می باشد. همچنین اثرات خوبی بر اشکال لاروی کرم های نواری دارد.

روش تجویز( خرواکی، زیر جلدی یا عضلانی) در میزان اثر بخشی دارو موثر است ( راه زیر جلدی کمترین اثر را دارد) پرازی کوانتل برعلیه کرم های نواری نشخوار کنندگان ، طیور و حتی بعض یاز انواع کپلک موثر است.

تمام گونه های مونیزیا ، استیلیزیا ، آویتلینا گوسفند و بز برا با مقادیر مناسب می‌توان دفع نمود .کرم های پهن روده ای فاسیلوپسیس بوسکی را نیز می‌توان به طور موفقیت آمیزی درمان نمود.

اثر بخشی کاملی را در دام در مرحله واسطه کرم کدوی انسانی  «تنیاساژیناتا (Taenia Saginata)»  دارد.این دارو مصرف زیادی نیر در درمان سرگیجه گوسفند (Ovine Coenuriasis)دارد.

پرازی کوانتل برعلیه کلیه مراحل رشد، تعدادی از انگلهای رودهای دیگر نظیر کینوکوکوس، گرانولوزوس ، تنیا اویس ،تنیاهیداتژنا، تنیاپیزیوفورمیس ، تنیاهیداتژنا تنیافورمیس ، مولتیسپس مولتیسپس و دیپیلیدیوم کانینوم موثر است.

همچنین پرازی کوانتل برای دفع مزوستوئیدس کورتی ، اکینوککوس مولتی لکولاریس ، اسپیرومترامانسونوئیدس و کپلک ریوی پاراگونیموس موثر است.

پرازی کوانتل برعلیه نماتودها اثری ندارد.

موارد منع مصرف  : در سگ و گربه وجود ندارد.

مقدار و روش مصرف  :

نشخوار کنندگان ( گوسفند و بز) : در درمان کپلک لوزالمعدی گوسفند 70-50 میلی گرم، سنوریازیس 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه شده است.

طیور: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

ماهی‌ها: برای کرم های پهن پوست با عوطه ور نمودن ماه های در تانک های کوچک به مدت 3 ساعت با غلظت 10 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن.

سگ و گربه: برای تمام گونه های سستود با مقدار 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به جز برای اسپیرومترامانسئنوئیدس و دیفلوبوتریوم اریناسی، که مقدار 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 روز پیوسته لازم میباشد.

عفونت های کپلک ریوی ( پاراگونیموس) سگ با مقدار بالا، 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 روز ممتد درمان شده اند.

به میزان واحد، 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم زون بدن برای دفع تنیاهدیاتیژنا و احتمالاً تنیااویس و تنیا مولتیسپس و 5-5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای دفع کامل دیپلیدیوم کانینوم در سگ به کار می رود .

مقدار 5 تا 10 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای دفع 100 درصد مزوسستوئیدیس کورتی، اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکس مولتی لوکولاریس لازم است.

عوارض جانبی :  مصرف این دراو در سگ در 2/3 درصد موارد باعث استفراغ ، بی اشتهایی ، بی حالی یا اسهال و در گربه در 5/1-1 درصد موارد باعث اسهال و ترشح بزاق شده است.

‌بسته بندی:  جعبه 100 عددی