بنزیل پنی سیلین – دی هیدرواسترپتومایسین
سوسپانسیون تزریقی
دسته دارویی: آنتی بیوتیک
ترکیب: هر 100 میلی لیتر حاوی:
 بنزیل پنی سیلین پروکائین 20000000 واحد بین المللی
دی هیدرواسترپتومایسین سولفات 20 گرم
موارد مصرف: پنی – استرپتو20/20 یک ترکیب سینرژیستی است که جهت درمان بیماریهای عفونی ناشی از  باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به پنی سیلین و استرپتومایسین و یا دی هیدرواسترپتومایسین در گاو، گوسفند، بز و سگ استفاده می شود.
مقداروروش مصرف:
گاو، گوسفند و بز: یک میلی لیتر به ازای 25 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3تا5روز.
سگ: روزانه 2 میلی لیتر به ازا 10کیلوگرم وزن بدن به مدت 3تا5 روز
تزریق به صورت زیر جلدی یا عضلانی انجام شود.
دوره پرهیز از مصرف: گوشت 30روز و شیر 3 روز(یا 6 بار دوشش) پس از آخرین درمان به مصرف انسان نرسد.
مواردمنع مصرف:
– در حیوانات حساس به پنی سیلین تجویز نشود.
– به صورت وریدی تزریق نشود.
احتیاط: قبل از مصرف با تکان دادن محتوی ویال کاملاٌ یکنواخت شود.
شرایط نگهداری: در محل خنک (بین 4تا8 درجه سانتی گراد)دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: ویال 100 میلی لیتری.