سوسپانسیون خوراکی
كلوزانتل‌ + مبندازول
شکل دارویی: سوسپانسيون خوراکی
تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌: 75 ميلي‌گرم‌مبندازول‌ و 54.375 ميلي‌گرم‌ كلوزانتل‌ سديم‌ (معادل‌50 ميلي‌گرم‌ كلوزانتل‌)
موارد مصرف:
سوسپانسيون‌ پارانيل‌ مي‌تواند جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ حاصل‌ از موارد ذيل‌ بكار رود:
نماتودها و سستودهای لوله گوارش و فاسیولیازیس ناشی از  فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژيگانتيكا
موارد منع‌ مصرف : جهت‌ جلوگيري‌ از ايجادواكنش‌هاي‌ سمي‌، با تركيبات‌ حاوي‌ كلراين‌ (مثل‌حشره‌كش‌ها) نبايد به‌ طور همزمان‌ مصرف‌ گردد.
مقدار و روش‌ مصرف : پس‌ از تكان‌دادن‌ كامل‌بطري‌، سوسپانسيون‌ پارانيل‌ را با دستگاه‌ شربت‌خوران‌ به‌گوسفند و بره‌ بخورانيد.
15 ميلي‌گرم‌ مبندازول‌ و 10 ميلي‌گرم‌ كلوزانتل‌ به‌ ازاء هركيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ گوسفند و بره‌ توصيه‌ مي‌شود يا به‌عبارت‌ ديگر 1 ميلي‌ليتر سوسپانسيون‌ پارانيل‌ به‌ ازاء هر 5كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌.
نكات‌ قابل‌ توجه:
قبل‌ از مصرف‌ بطري‌ را به‌ خوبي‌تكان‌ دهيد.
دارو براساس‌ وزن‌ دقيق‌ دام‌ و مطابق‌  با دوز توصيه‌ شده‌مصرف‌ گردد.
دارو بايد زير نظر دكتر دامپزشك‌ مصرف‌ گردد.
در صورت‌ آلوده‌ شدن‌ پوست‌ و چشم‌ به‌ دارو مي‌بايست‌موضع‌ سريعاً با آب‌ شستشو شود.
در دوزهاي‌ درماني‌ سوسپانسيون‌ پارانيل‌ سمي‌ نبوده‌ وهيچگونه‌ اثرات‌ جانبي‌ را ايجاد نمي‌نمايد.
دارو مي‌تواند براي‌ حيوانات‌ آبستن‌ و حتي‌ در طول‌ دوره‌جفتگيري‌ مصرف‌ گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف :
گوشت:  28 روز از آخرين‌ نوبت‌تجويز دارو
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي : بطري‌ های 1 ليتري‌