تیت دیپ برای شستشو و حفاظت پستان دام
تركيب:
پويدون آيداين حاوي 1.5% يد فعال‌
مكانيسم اثر:
محلول پويدون آيداين 1.5% ضدعفوني كننده وسيع الطيف و سريع الاثر جهت شستشو و محافظت پستان ها و  سرپستانك ها در دامداري ها استفاده مي شود. اين محلول بر طيف كامل ميكروب هاي مولد ورم پستان(Mastitis)  موثر است. محلول  پويدون آيداين1.5% با داشتن تركيبات نرم كننده و ايجاد يك لايه محافظ بر روي سرپستانك ها، عامل انتخابي براي پيشگيري از ورم پستان در فاصله بين دوشش ها مي باشد.‌
موارد مصرف:
از محلول پويدون آيداين 1.5% جهت شستشوي پستان ها و خرچنگي ها قبل از شيردوشي و ضدعفوني سرپستانك ها بلافاصله بعد ازشيردوشي به منظور پيشگيري از ابتلا به ورم پستان و همچنين جهت ضدعفوني كردن زخم هاي دام استفاده مي شود. ‌
مقدار و نحوه مصرف:
از محلول پويدون آيداين 1.5% با رقت هاي متفاوت به صورت ذيل استفاده مي شود.‌
براي عمل تيت ديپ از محلول 3:1 استفاده نماييد. براي اين كار 2.3 ليوان را از محلول تهيه شده پر كنيد و بلافاصله بعد از شيردوشي سرپستانك ها را به مدت يك دقيقه در آن غوطه ور نماييد.
همچنين مي توان از محلول 3:1 به روش اسپري بر روي سرپستانك ها استفاده كرد.‌
براي ضد عفوني كردن خرچنگي‌ها، قبل از شيردوشي آن ها را در محلول 500:1 به مدت 30 ثانيه غوطه ور نموده، سپس آبكشي نماييد. ‌
براي ضدعفوني كردن زخم هاي دام و دست ها از محلول 3:1 به مدت يك دقيقه استفاده نماييد. ‌
شرايط نگهداري:
دور از دسترس اطفال نگهداري شود. ‌
در دماي كمتر از 30 درجه سلسيوس و دور از نور مستقيم نگهداري شود.‌
از يخ زدگي محافظت نماييد.‌
موارد احتياط:
از تماس اين محلول با غذاي حيوانات جلوگيري شود.‌
از مصرف همزمان پويدون آيداين 5/1% با ساير فرآورده هاي تيت ديپ اجتناب نماييد.‌
محلول كمرنگ يا بي رنگ شده پويدون آيداين 5/1% فاقد اثرات ميكروب كشي مي باشد. ‌
محلول غليظ به رنگ قهوه اي تيره مي باشد.
از استفاده گالن هاي خالي محلول خودداري شود. ‌
هنگام كار با اين محلول از عينك، ماسك، دستكش، روپوش و چكمه استفاده شود. ‌
بسته بندي:
گالن هاي چهار ليتري پلي اتيلني‌