تيل‌مايكوزين‌ فسفات‌
محلول خوراکی
شکل دارویی:محلول خوراکی
تركيب‌::هر ميلي‌ليتر داروحاوي‌ 250 ميلي‌گرم‌ تيل‌مايكوزين‌ به‌ همراه مواد جانبی‌(جهت‌ پايداري‌ و افزايش‌ حلاليت‌) مي‌باشد.
موارد مصرف‌::
پولموزين‌  AC ازطريق‌ آب‌ آشاميدنيدرطيورگوشتيبراي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ تنفسي‌ ‌ ناشي‌ از مايكوپلاسما گالي‌سپتيكوم‌، مايكوپلاسماساينوويه‌، اورنيتوباكتريوم‌ رينوتراكئاله‌، پاستورلامالتوسيدا و ساير اجرامي‌ كه‌ به‌ تيل‌مايكوزين‌ حساس‌هستند تجویز می گردد.
موارد منع‌ مصرف‌::
– از مصرف‌ دارو در ماكيان‌ تخمگذار كه‌ تخم‌ آنهابه‌ مصرف‌ انسان‌ مي‌رسد خودداري‌ شود.
– از دست‌يابي‌ اسب‌ و ساير تك‌سمي‌ها به‌ آب‌ حاوي‌تيل‌مايكوزين‌ جلوگيري‌ شود.
مقدار و روش مصرف‌::
– دز دارو معادل‌ 75 ميلي‌گرم‌ تيل‌مايكوزين‌ به‌ ازاي‌ هرليتر آب‌ مصرفي‌ (30 ميلي‌ليتر محلول‌ پولموزين‌ AC به‌ازاي‌ 100 ليتر آب‌ مصرفي‌) براي‌ مدت‌ سه‌ روز مي‌باشد.
– درمان‌ مجدد براي‌ بيماري‌هايحساس به‌ تيل‌مايكوزين‌‌، يا استرس‌هاي‌ مقاطع‌ مختلف‌ دوره ‌پرورش‌ با همين‌ دز و به‌ مدت‌ 4 تا 4 2ساعت‌ قابل‌تكرار مي‌باشد.
– دردز درماني‌ هر بطري‌60 ميلي‌ليتري‌ پولموزين‌ AC در200 ليتر آب‌ آشاميدني‌ طيور كافي‌ مي‌باشد.
نکات قابل توجه:
– دارو را بايد پيش‌ از استفاده‌ رقيق‌ نمود.
– محلول‌ پولموزين‌ AC هر روز به‌ مقدار مورد نيازو به‌صورت‌ تازه‌ تهيه‌ شود.
– تيل‌مايكوزين‌ در صورت‌ تماس‌ مستقيم‌ با پوست‌انسان‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ بروز حساسيت‌هاي‌ جلدي‌ شود،بنابراين‌ از تماس‌ مستقيم‌ با پوست‌ خودداري‌ شود و درصورت‌ تماس‌ اتفاقي‌ ناحیه مورد نظر با آب‌ شسته‌ شود.
– براي‌ جلوگيري‌ از عوارض‌ احتمالي‌ هنگام‌ كار كردن‌ بادارو اعم‌ از مراحل‌ رقيق‌ نمودن‌ و مخلوط‌ كردن‌ با آب‌آشاميدني‌ از دستكش‌ استفاده‌ شود.
– پولموزين‌AC براي‌ مصرف‌ خوراكي‌ است‌ و ازتزريق‌ آن جداً خودداري‌ شود.
عوارض جانبی: هيچ‌گونه‌ عوارض‌ جانبي‌ تاكنون‌مشاهده‌ نشده‌ است‌..
زمان‌ پرهيز از مصرف: طيور:12 روز قبل‌ ازكشتار
شرايط‌ نگهداري‌: :دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي‌::بطري‌ 60 ميلي‌ليتري‌