پني‌سيلين‌  + استرپتومايسين‌
سوسپانسیون تزریقی
شکل دارویی: سوسپانسیون تزریقی
تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌:
پني‌سيلسن‌ پروكائين‌200 ميلي‌گرم‌
دي‌هيدرواسترپتومايسين‌ سولفات‌250 ميلي‌گرم‌
موارد مصرف :
سوسپانسيون‌ تزريقي‌Pen&Strep جهت‌ استفاده‌ در گاو، اسب‌ وگوسفند براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ ايجاد شده‌ به‌ وسيله‌ارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ به‌ پني‌سيلين‌ و يا استرپتومايسين‌شامل‌ موارد ذيل‌ بكار مي‌رود: آركانوباكتريوم‌ پيوژنز،كلبسيلا پنومونيا، گونه‌هاي‌ ليستريا، پاستورلا هموليتيكا،پاستورلا مولتوسيدا، عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ تنفسي‌ شامل‌پنوموني‌، ليستريوزيس‌، منينژايتيس‌، سپتي‌سمي‌، توكسمي‌مربوط‌ به‌ ورم‌ پستان‌، عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌ تناسلي‌،انتريت‌ مربوط‌ به‌ گونه‌هاي‌ سالمونلا، سالمونلوزيس‌ وكنترل‌ عفونت‌هاي‌ ثانويه‌ باكتريايي‌ متعاقب‌ بيماري‌هاي‌ويروسي‌ تركيب‌ پني‌سيلين‌و دي‌هيدرواسترپتومايسين‌ به‌ويژه‌ در درمان‌ عفونت‌هاي‌ مخلوط‌ شامل‌ ميكروب‌هاي‌گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ كارآمد مي‌باشد.
موارد منع‌ مصرف :در موارد وجود حساسيت‌ دام‌به‌ پني‌سيلين‌ها تجويز نگردد.
مقدار و روش‌ مصرف‌ :
ميزان‌ روزانه‌ توصيه‌ شده‌براي‌ گاو، اسب‌ و گوسفند 8 ميلي‌گرم‌ پني‌سيلين‌ پروكائين‌و 10 ميلي‌گرم‌ دي‌هيدرواسترپتومايسين‌ سولفات‌ به‌ ازاءهر كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌ دام‌ مي‌باشد يا به‌ عبارت‌ ديگر 1ميلي‌ليتر از سوسپانسيون‌ Pen&Strep براي‌ هر 25كيلوگرم‌ وزن‌ بدن‌، اين‌ دوز مي‌بايست‌ روزانه‌ يكبار به‌صورت‌ تزريق‌ عميق‌ داخل‌ عضلاني‌ تجويز گردد و تا 3روز متوالي‌ ادامه‌ يابد.
حداكثر ميزان‌ تجويز شده‌ در هرجايگاه‌ نبايد بيش‌ از 15 ميلي‌ليتر در اسب‌، 6 ميلي‌ليتر درگاو و 3 ميلي‌ليتر در گوسفند باشد.
نكات‌ قابل‌ توجه:‌
  دارو نبايد بيش‌ از ميزان‌ توصيه‌ شده‌ مصرف‌ گردد.
  مي‌بايست‌ پيش‌ از مصرف‌ تا يكنواخت‌ شدن‌سوسپانسيون‌، ويال‌ دارو به‌ شدت‌ تكان‌ داده‌ شود.
عوارض‌ جانبي:‌
پني‌سيلين‌ها و سفالوسپورين‌ها ممكن‌ است‌ متعاقب‌تزريق‌، تنفس‌، بلع‌ و يا تماس‌ پوستي‌ ايجاد حساسيت‌ نمايد.لذا از تماس‌ دارو با بدن‌ خودداري‌ نموده‌ و دست‌ها راپس‌ از مصرف‌ بشوييد.
زمان‌ پرهيز از مصرف:
 شير و گوشت‌ دامها درطول‌ درمان‌ نبايد به‌ مصرف‌ انساني‌ برسد.
شير گاو مي‌تواند 60 ساعت‌ پس‌ از آخرين‌ درمان‌ جهت‌مصرف‌ انسان‌ استفاده‌ گردد.
گوشت‌ گاو 23 روز و گوشت‌ گوسفند 31 روز پس‌ ازآخرين‌ مصرف‌ دارو مي‌تواندجهت‌ مصرف‌ انساني‌ بكاررود
شرايط‌ نگهداري‌::
دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌ : ويال‌ 100 ميلي‌ليتري