دسته دارويي  :  آنتي بيوتيك ( پني سيلين 2 +استرپتومايسين 2/5)

شكل دارويي : سوسپانسيون تزريقي

تركيب دارو : هر ميلي ليتر  حاوي

پني سيلين پروكائين

200 ميلي گرم

دي هيدرو استرپتومايسين سولفات

250 ميلي‌گرم

موارد مصرف:  سوسپانسيون تزريقي  جهت استفاده در گاو، اسب و گوسفند براي درمان عفونت هاي ايجاد شده به وسيله ارگانيسم هاي حساس به پني سيلين و يا استرپتومايسين شامل موارد ذيل به كار مي‌رود:

آركانوباكتريوم پيوژنز، كليسيلاپتومونيا، گونه هاي ليستريا، پاستورلاهموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا، عفونت هاي دستگاه تنفسي شامل پنوموني، ليستريوزيس، منيژايتيس، سپتي سمي، توكسمي  مربوط به ورم پستان، عفونت هاي دستگاه ادراري تناسلي، انتريت مربوط به گونه هاي سالمونلا، سالتمونلوزيس و كنترل عفونت هاي ثانويه باكتريايي متعاقب بيماري هاي ويروسي تركيب پني سيلين و دي هيدرواسترپتومايسين به ويژه در درمان عفونت هاي مخلوط شامل ميكروب هاي گرم مثبت و گرم منفي كارآمد مي باشد.

موارد منع مصرف: در موارد وجود حساسيت دام به پني سيلين ها تجويز نگردد.

مقدار و روش مصرف:

ميزان روزانه توصيه شده براي گاو، اسب و گوسفند:

8 ميلي گرم پني سيلين پروكائين و 10 ميلي گرم دي هيدرو استرپتومايسين سولفات به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن دام مي باشد

يا به عبارت ديگر 1 ميلي ليتر از سوسپانسيون پن و استرپ براي هر 25 كيلوگرم وزن بدن ،

اين دوز مي بايست روازنه يك بار به صورت تزريق عميق داخل عضلاني تجويز گردد.و تا 3 روز متوالي ادامه يابد.

حداكثر ميزان تجويز شده در هر جايگاه نبايد بيش از 15 ميلي ليتر در اسب 6 ميلي ليتر در گاو و 3 ميلي ليتر در گوسفند باشد.

نكات قابل توجه :

دارو نبايد بيش از ميزان توصيه شده مصرف گردد.

مي بايست پيش از مصرف تا يكنواخت شدن سوسپانسيون ويال دارو به شدت تكان داده شود.

عوارض جانبي :پني سيلين ها و سفالوسپورين ها  ممكن است متعاقب تزريق، بلغ و يا تماس پوستي ايجاد حساسيت نمايد.

لذا از تماس دارو با بدن خودداري نموده و دست ها را پس از مصرف بشوييد.

زمان پرهيز از مصرف:

شير-گوشت: دام ها در طول درمان نبايد به مصرف انساني برسد.

 شير گاو مي تواند 60 ساعت پس از آخرين درمان جهت مصرف انسان استفاده گردد.

گوشت گاو 23 روز و گوشت گوسفند 31 روز پس از آخرين مصرف دارو ميتواند جهت مصرف انساني به كار رود.

شرايط نگهداري:

دور از نور در دماي زير 25 دره سانتي گراد نگهداري شود. دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

بسته بندي:ويال 100 ميلي ليتري