هورمون پروژسترون داخل واژنی
ترکیبات:
– پروژسترون: 1.55 گرم
– اکسیپیانت: 14 گرم
موارد مصرف :
براي كنترل سيكل استروس در گاوها و تليسه ها شامل:
– همزماني استروس در گاوهاي سيكليك كه به همراه پروستاگلاندين استفاده مي شود.
– به منظور القاء و همزماني سيكل استروس در گاوهاي غير سيكليك كه به همراه پروستاگلاندين و )PMSG,ECG(  استفاده مي شود.
موارد منع مصرف:
در تليسه هاي غير بالغ استفاده نشود.
تا 35 روز بعد از زايش استفاده نشود.
در گاوهايي با بيماري دستگاه تناسلي (عفوني و یا غير عفوني) استفاده نشود.
دوز و روش مصرف: به صورت داخل واژنی به میزان   1.55 گرم  پروژسترون براي 7 روز
با استفاده از وسيله تلقيح يا اپليكاتور، پريد دلتا را داخل واژن حيوان قرار داده و به مدت 7 روز در داخل واژن باقی ماند.
در گله هاي سيكليك پريد دلتا به همراه پروستاگلاندين استفاده شود. تزريق پروستاگلاندين 24 ساعت قبل از برداشت پريد دلتا انجام شود.
در گله هاي غير سيكليك پرید دلتا به همراه پروستاگلاندين استفاده شود. تزريق پروستاگلاندين 24 ساعت قبل از برداشت پريد دلتا انجام شود و تزريق )PMSG,ECG( با برداشت پريد دلتا انجام شود.
روش درست استفاده:
ضد عفوني: وسيله تلقيح يا اپليكاتور بايد قبل و بعد از هر استفاده، تميز و با محلول آنتي سپتيك غير محرك ضد عفوني شود.
روش استفاده و جایگذاري اپليكاتور : ابتدا قبل از جايگذاري در اپليكاتور، وسيله (پريد دلتا) را مقداری خم كرده و مطمئن شويد كه نخ در جاي مناسب خود قرار دارد. اپليكاتور را كمي با لوبريكنت مخصوص مامايي آغشته كنيد.
لبه هاي واژن حيوان را قبل از جايگذاري اپليكاتور تميز کنید. به محض رسیدن اپليكاتور به انتهاي واژن شاسي را فشار دهید تا وسيله آزاد شود. اپليكاتور را برداشته و مطمئن شويد كه نخ در قسمت بيروني لبه هاي واژن قرار گرفته است. در صورت لزوم نخ را مطابق با اندازه و سايز حيوان كوتاه كنيد.
-خارج کردن پرید دلتا از واژن: 7 روز بعد از جايگذاري پرید دلتا، با کشیدن آهسته نخ، آن را خارج كنید.
-زمان تلقيح مصنوعی: حيوانات بايد 56 ساعت بعد از برداشت پريد دلتا تلقيح شوند.
دوره منع مصرف: ندارد. همچنين در طي درمان مصرف گوشت و شير براي انسان مشكلي ندارد.
موارد هشدار: درمان پروژسترون به تنهايي بر اساس دوز پيشنهادي نمي تواند براي القاي استروس و اوولاسيون درتمامي ماده هاي سيكليك كافي باشد. براي بهينه سازي پروتكل و حصول حداكثر نتايج بهتر است قبل از درمان پروژستروني، سيكل فعاليت تخمداني بررسي شود.
ممكن است حيواناتي كه در شرايط بد نگهداري مي شوند يا در حيوانات بيمار و يا دچار كمبودهاي تغذيه اي، پاسخ به درمان ضعيف مي باشد. پيشنهاد مي شود كه حداقل 35 روز فاصله بين زايمان و درمان با اين محصول در نظر گرفته شود.
موارد هشدار در هنگام استفاده: در طي نصب و برداشت وسيله (پريد دلتا) بايد از دستكش استفاده شود. در هنگام نصب از خوردن خودداري شود و بعد از كار دستها شسته شود.
عوارض جانبي دارو: در طول دوره 7 روزه درمان ممكن است التهاب موضعي خفيف در ديواره واژن ايجاد شود كه به سرعت بعد از برداشت دستگاه تا زمان تلقيح و بدون مصرف دارو از بين مي رود و هيچ اثر منفي بر روي باروري تلقيح و يا آبستني ندارد.
شرايط نگهداري: شرايط خاص نگهداري وجود ندارد. عمر قفسه اي محصول بعد از باز شدن جعبه حاوی ساشه، 12 ماه مي باشد.
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.