سم موش كش ضد انعقادي
ماده موثر: بروديفاكوم (Brodifacoum)
تركيب: يك كيلو گرم از محتويات بسته حاوي 05/0گرم بروديفاكوم مخلوط با قطعات پلت شده غلات و مواد جلب كننده جوندگان مي باشد.
گروه شيميايي: تركيب جديد ضد انعقادي (نسل دوم آنتي كو‌آگولانت ها)
خواص دارويي: بروديفاكوم (Brodifacoum) به عنوان يك ماده ضد انعقادي قوي نسل دوم با جلوگيري از فعاليت آنزيم ردوكتاز در سيكل تبديل ويتامين K1 اكسپوكسايد به ويتامين k1، نهايتاً سبب كاهش ذخيره ويتامين K1 در بدن مي شود. ويتامين K1 يكي از مواد ضروري جهت ساخت پيش ساز فاكتورهاي انعقاد خون است. بنابراين مصرف دز كشنده اين سم مانع از انعقاد خون و متعاقباً خونريزي داخلي و مرگ تدريجي مي شود.
بدنبال مصرف بروديفاكوم به عنوان يك آنتي كوآگولانت غير مستقيم، علائم و نشانه هاي مسموميت معمولاً چند روز پس از مصرف سم بروز مي نمايد، بنابراين موشهاي ديگر متوجه نشده و همچنان به مصرف سم پستاف ادامه مي دهند و احتمال بروز مقاومت در مصرف سم وجود ندارد.
موارد و مقدار مصرف: براي مبارزه با جوندگان به ميزان 10 گرم براي هر لانه استفاده مي‌گردد.
موارد احتياط:
1 – دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
2-  در محيطي با تهويه مناسب، دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود.
3- از دسترس دامهاي اهلي دور نگه‌داشته شود.
4- هنگام طمعه گذاري از ماسك، دستكش و لباس‌كار استفاده شود. اگر بوي انسان به روي طمعه باقي بماند موشها از خوردن آن خودداري مي كنند. بعد از خاتمه سمپاشي لباس ها و بدن را شستشو دهيد.
5- جهت احتياط بيشتر هنگام طمعه گذاري از خوردن و آشاميدن و سيگار كشيدن پرهيز كنيد.
6-از خوردن سم، آلودگي مواد غذايي انسان و دام، تماس سم با پوست، چشم و لباس و استنشاق ذرات سم خودداري‌كنيد. در صورت تماس با پوست، حتماً محل تماس را با آب بشوييد.
7- با توجه به اثر تاخيري اين سم كه معمولاً چندين روز پس از مصرف بروز مي كند،در صورت بي احتياطي و يا سوءاستفاده  پس از مصرف سريعاً به پزشك مراجعه نماييد.
8-به منظور جلوگيري از مسموميت ثانويه، لاشه موشهاي تلف شده جمع آوري و در صورت امكان سوزانده و يا دفن شود.
9- ظروف و بسته هاي خالي سم را پس از سه بار شستشو سوراخ نموده و در محل مناسب دور از منابع آبي دفن نماييد.
10- حمل و نقل اين موش‌كش بايستي طبق مقررات بين المللي مواد خطرناك صورت پذيرد.
پادزهر: در موارد مسموميت، مصرف ويتامين k1 به صورت خوراكي يا تزريق وريدي توصيه مي شود.
بالغين :40 ميلي گرم در روز (به صورت دوزهاي منقسم)
كودكان:20 ميلي گرم در روز (به صورت دوزهاي منقسم)
درمان با ويتامين K1 ممكن است تا هفته ها و تا زمانيكه زمان انعقاد خون به حد ثابتي برسد همچنان ادامه يابد . در موارد مسموميت بسيار شديد ممكن است انتقال خون ضرورت يابد.
بسته بندي: بسته‌هاي يك كيلو گرمي آماده مصرف