پروبيوتيك و آنزيم

پودر
ترکیبات:
 پروبیوتیک شامل:
Bacillus Lichenformis+ Bacillus Subtilis
Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus
 و آنزیم ها شامل:
β-Glucanase 3.2.1.4
β-Glucanase 3.2.1.6
β-Xylanase 3.2.1.8
Alpha- Amylase 3.2.1.1
Protease
Cellulase
خواص و اثرات :
این فراورده ترکیبی از پروبیوتیک و آنزیم است که هر کدام از این ترکیبات تاثیرات اختصاصی خود را در حیوان مصرف کننده دارد و جدا از تاثیرات اختصاصی این دو ماده ترکیب سینرژیستی در دستگاه گوارش دارد. به طوری که آنزیم با شکستن مولکول پلی‌ساکارید های غیرنشاسته‌ای ، قندهای مورد نیاز باکتری های مفید دستگاه گوارش و باکتری های وارد شده به دستگاه گوارش توسط پروبیوتیک را تامین می‌کند. افزایش باکتری های مفید نیز فعالیت آنزیمی دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد.
اثرات  اختصاصی پروبیوتیک :
1- جایگزینی رقابتی با باکتری های بیماری زا و حذف و دفع باکتری های بیماریزا از دستگاه گوارش.
2- کاهش PH روده و نامساعد نمودن محیط روده برای رشد وتکثیر باکتری های بیماری زا
3- تحریک و تقویت سیستم ایمنی با افزایش تولید پادتن های موضعی وعمومی و افزایش فعالیت ماکروفاژها.  4- افزایش کارایی واکسن ها
5- افزایش و بهبود فعالیت های آنزیمی و متابولیسمی دستگاه گوارش
 6-  افزایش جذب مواد غذایی در دستگاه گوارش
 7- تنظیم فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش
 8- جایگزینی سریع فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش پس از مصرف آنتی بیوتیک ها و مواقع استرس
9- کاهش عوارض مایکوتوکسین ها
10- افزایش رشد در طیور گوشتی
11- افزایش تولید و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخمگذار و مادر
12- کاهش تخم مرغ های کثیف و آلوده در مرغ های مادر
13- کاهش تلفات
14- بهبود ضریب تبدیل
اثرات اختصاصی آنزیم :
1- شکستن مولکول پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای
2- افزایش استفاده از مواد خام متنوع در جیره های غذایی
3- کاهش ویسکوزیته محتویات روده
4- کاهش میزان آب مدفوع طیور
5- بهبود کیفیت بستر و کاهش گاز آمونیاک سالن
6- افزایش انرژی و پروتئین دریافتی طیور
7- افزایش جذب مواد غذایی
8- بهبود ضریب تبدیل غذا
9- افزایش سرعت رشد طیور گوشتی و کاهش طول دوره پرورش
10- بهبود یکنواختی وزن طیور
11- بهبود یکنواختی وزن تخم مرغ های تولیدی
میزان مصرف:
طیور : 25 تا 500 گرم در یک تن دان
گوساله : 500 گرم در یک تن دان
میکس و مخلوط نمودن مقدار مورد نیاز در دان اهمیت زیادی دارد.
نگهداری: در بسته بندی اصلی و در جای خشک و خنک نگهداری شود. محصول مقاوم به حرارت پلت‌سازی است.
بسته بندی: قوطی های یک کیلویی