‌بلوس مبندازول‌

شکل دارویی : بلوس
تركیب : هر بلوس‌ پارازول محتوي‌ يك‌ گرم‌ ماده‌ مؤثره‌مبندازول مي‌باشد. ‌
موارد مصرف ‌: ‌ مبندازول‌ بر روي انواع‌‌ نماتودها و برخی سستودهای لوله گوارش‌(همونکوس کونتورتوس، تریشوریس اوویس، نماتودیروس، استرتاژیا، اوزوفاگوستومم، شابرتیا اووینا، تریکوسترونژیلوس، بونوستومم، کوپریا، استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس) ، نماتودهای ریوی (دیکتیوکالوس فیلاریا و پروتوسترونژیلوس) در گوسفند، بزو گاواثر دارد. همچنین اثربارزی روی مونیزیا دارد.
موارد منع‌ مصرف ‌: توصيه‌ مي‌شود مبندازول در طول‌‌ ماه‌اول‌ آبستني‌ مصرف‌ نشود.
مقدار و روش‌ مصرف ‌: به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌، 20 ميلي‌گرم‌ مبندازول با‌ استفاده‌ از دستگاه‌خوراندن‌ بولوس‌ خورانده‌ شود ( هر بولوس‌ براي‌ 50 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام ‌) .
زمان‌ پرهيز از مصرف:
گوشت:7 روز
شیر: 1 روز
شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور ، در دمای اتاق( کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی :‌ جعبه های 50 عددي‌