واکسن زنده جهت ایمنی‌زایی فعال طیور در مقابل بیماری آبله و لارنگوتراکئیت طیور

ترکیب و توضیح:واکسن نوترکیب حامل VECTORMUNE®FP LTیک واکسن زنده حاصل از تکنولوژی مهندسی ژنتیک با حامل FPاست که آنتی ژن اصلی جهت ایجاد حفاظت علیه بیماری لارنگوتراکئیت عفونی را بیان می کند این واکسن به صورت زنده لیوفیلیزه تهیه شده است. این واکسنبه صورت تلقیح داخل تخم‌مرغی و یا تلقیح در نسوج پرده بالی توصیه می شود.

موارد مصرف:جهت ایمن‌سازی فعال طیور در مقابل بیماری آبله و لارنگوتراکئیت

این واکسن به صورت تلقیح داخل تخم‌مرغی در سن 19-18 روزگی جنینی و یا تلقیح در نسوج پرده بالی در جوجه‌هائی با سن یک هفته و بیشتر علیه بیماری آبله و لارنگوتراکئیت طیور توصیه می شود.

دوز و نحوه مصرف: قبل از واکسیناسیون دستورالعمل آماده سازی واکسن و نحوه اجرای واکسیناسیون به درستی مطالعه گردد. به منظور تلقیح داخل تخم مرغی می باید بر اساس حجم تزریق دستگاه میزان حلال را برای هر دوز محاسبه نمود (پنج صدم  یا یک دهم میلی لیتر).

عدم رعایت مفاد دستورالعمل دستگاه ممکن است موجب آسیب به واکسیناتور، افزایش مرگ و میر در جنین تخم مرغها و نهایتا کاهش جوجه درآوری گردد. در روش تلقیح در نسوج پرده بالی به ترتیب ذیل عمل کنید.

 واکسیناسیون از طریق تلقیح در نسوج پرده بالی:جهت تهیه محلول واکسن، حلال همراه را تا حجم 4/3 ویال واکسن اضافه کنید سپس سوسپانسیون به‌دست آمده را به باقی مانده حلال بیفزائید. واکسن توسط اپلیکاتور دو شاخه موجود در بسته‌بندی واکسن، در نسوج بال تلقیح می‌شود.

برای این منظور اپلیکاتور را در داخل محلول واکسن فرو برده سپس آن را در سمت زیر بال در ناحیه بدون پر، داخل پوست وارد کنید. اپلیکاتور طوری طراحی شده که یک دوز واکسن در قسمت ناودانی آن جمع می‌شود. سوزن را قبل از خارج کردن از ویال مختصرا با لبه داخلی بطری تماس دهید و با این کار مانع از ضایعات واکسن شوید. برای هر مورد تلقیح، فروبردن اپلیکاتور به داخل محلول واکسن الزامی است.

کنترل واکسیناسیون با مشاهده ناحیه متورم در محل تلقیح طی 7 تا 10 روز پس از واکسیناسیون انجام شود. واکنش موضعی در محل تلقیح نشانه موفقیت در واکسیناسیون می باشد.

توجه:

قبل از این واکسن جوجه ها نباید واکسن آبله دریافت کرده باشند.

این واکسن 21 روز قبل از کشتار استفاده نشود.

حفظ اثربخشی واکسن ارتباط مستقیمی با روش آماده سازی آن و اجرای واکسیناسیون دارد.

ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشدیافته حاصل می‌شود.

تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان یک دوز کامل از واکسن را دریافت دارند.

تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را در آتش بسوزانید.

هر سری ساخت از این واکسن بر اساس آزمایشات داخلی سایت سازنده و نیز همزمان توسط U.S.D.Aآزمون های استاندارد مربوط به خلوص، استریلیتی، بی خطری، توان و اثربخشی را می گذرانند.

شرایط نگهداری:همواره در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.

 بسته بندی: ویال های 1000 دوزی همراه با حلال و اپلیکاتور تلقیح