ترکیب: واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی جوجه‌های یک روزه در برابر بیماری مارک  است  که یک دز واکسن شامل حداقل 50PFU103 از هرپس‌ویروس بوقلمون سویه FC126

روش تکثیر: فیبروپلاست جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه یک روزه در برابر بیماری مارک

موارد منع مصرف:شناخته نشده است.

اثرات جانبی: شناخته نشده است.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: تزریق 2/0 میلی لیتر برای هر پرنده در سن یک روزگی به روش قطره چشمی و با تزریق زیر جلدی پس از محلول سازی واکسن.

محلول سازی واکسن: دمای حلال  AviPro Dilujectبایست درجه سانتی‌گراد 25-20 درجه سانتی‌گراد باشد.

با یک سرنگ استریل مقداری از مایع حلال را برداشته و وارد ویال واکسن نمایید. سپس واکسن حل شده را به وسیله سرنگ به داخل ظرف حلال تزریق نمایید و به شدت تکان دهید، اکنون محلول آماده تزریق می‌باشد.

واکسن بایست به صورت تازه آماده گردد. واکسن آماده شده بایست ظرف 2 ساعت مصرف گردد. محلول آماده شده و حلال و واکسن را دور از نور خورشید نگهداری کنید.

توجه:دور ریختن وسایل استفاده شده بایست به نوسیله جوشاندن سوزاندن و یا غوطه ور کردن در موارد ضد عفونی کننده مجاز انجام گیرد.

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری: در دمای(0C3±) 0C5 +   و دور از نور خورشید نگهداری شود.