ترکيب آنتي ژن:
آنتی ژن نيوکاسل ، حاوي ويروس لنتوژنيک نيوکاسل و آنتی ژن آنفلوانزا ، واجد ويروس آنفلوانزا تيپ A  و تحت تيپ H9N2  مي باشد. ويروس هر دو آنتی ژن داخل پرده آلانتوئيک جنين تخم مرغ کشت و تکثير شده است.

 

به منظور خنثي کردن (کشتن) ويروس به مايع آلانتوئيک حاوي ويروس فرم آلدهايد به ميزان 1/0 در صد اضافه شده است. براي نگهداري و ممانعت از کشت و تکثير باکتري ها به ميزان 20000: 1 تيومرسال Thiomersal افزوده شده است.

 

تيتر HA اين محصول قبل از ارسال به بازار بيش از  512: 1 است.  اما از آنجائيکه تيتر در طول زمان افت مي نمايد بهتر است هر هفته قبل از شروع آزمايش آنتی ژن را تست کنيد تا از عيار آن باخبر شويد وتعداد واحدهای همآگلوتينين دقيقي در دست داشته باشيد.

 
مورد استفاده:

 

اين محصولات براي آگاهي از وجود و ميزان پادتن ضد ويروس نيوکاسل وآنفلوانزا است که با توجه به شدت جلوگيري (Inhibition) از هماگلوتنيناسيون تعين و ثبت مي گردد.

 

روش آزمايش:
•   مقدار 025/0 ميلي ليتر از PBS با محلول سرم فيزيولوژي نمکي را در گوده هاي يک ميکرو پليت پلاستيکي  بريزيد.
•   مقدار 025/ 0 ميلي ليتر از سرمي که قرار است آزمايش شود را به گوده اول رج اول بيفزائيد.
•   سرم را به نسبت 2/1 تا خانه آخر همان رج رقيق نمائيد.
•  مقدار 025/0 آنتي ژن ( از سوسپانسيون ويروسي که حاوي 8 واحد هماگلوتينين است به هر کدام از گوده ها بيفزائيد. با زدن ضربات آهسته دست مخلوط را تکان دهيد تا با هم در آميزند. پليت را به مدت 30 دقيقه در حرارت اتاق (20 تا 25 درجه) يا 60 دقيقه در يخچال 4 درجه (در صورتيکه دماي اتاق بيش از 25 درجه باشد) قرار دهيد تا در صورت وجود پادتن با آنتي ژن ترکيب (پيوند) شود.
•  پس از پايان مدت ذکر شده در بالا به هرکدام از گوده ها مقدار 025/0 ميلي ليتر خون جوجه که به ميزان 1% ( به نسبت حجمي) رقيق شده است، اضافه نمائيد و باز هم با زدن آهسته ضربات دست مخلوط را تکان دهيد تا تمام اجزاء آن با هم مخلوط شوند.
•    پليت را مدت 30 دقيقه در دماي اتاق و يا اگر هواي اتاق بيش از 25 درجه است در دماي يخچال قرار دهيد.
•  تيتر سرم،  شماره آخرين خانه ايست که سرم توانسته باشد 4 واحد ويروسي را خنثي کرده و مانع بروز واکنش هم آگلوتيناسيون شده باشد.  در موقع خواندن پليت را کج کنيد تا اگر از هماگلوتيناسيون جلوگيري شده باشد گلوبولهاي قرمز مثل قطره اشک در جهت پائين سرازير مي شوند. بايد که سرعت و شيوه سرازير شدن گلوبولهاي قرمز يکسان با خانه هاي شاهد باشد.
•  آزمايش در صورتي صحيح است که در کل مجموعه سرم مثبت و سرم منفي شناخته شده ، با تيتر مشخص و همچنين شاهد بدون سرم وجود داشته باشد.

 
شيوه نگهداري:

 

آنتي ژن را در يخچال 2 تا 8 درجه نگهداري نمائيد.

 

شكل آنتی ژن :
در شیشه های 5 ميلي ليتري و به شکل لیوفیلیزه ( پسوکاسل) و مایع ( پسوفلو) عرضه مي گردد.