ترکیب و توضیح:  واکسن کشته ارنیتوباکتریوم رینوتراکئاله سروتیپ A سویه  B3263/91 که هر دوز آن حاوی 107 سلول کامل باکتری میباشد.

 

 

موارد مصرف: جهت ایجاد ایمنی فعال در مرغان مادر وانتقال ایمنی پاسیو به جوجه ها برای پیشگیری از بروز بیماری در آنها

 

 

روش مصرف: 0.25 میلی لیتر تزریق داخل عضلانی یا زیر پوستی

 

 

دوره پرهیز از مصرف :ندارد

 
شرایط نگهداری: دردمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی:  بطریهای 250 میلی لیتری 1000دوزی و 500 میلی لیتری 2000 دوزی