موارد استفاده از واكسن :
فلوپاسول يا واكسن كشته (غير فعال )آنفلوانزاي طيور تيپ A وتحت تيپ  H9N2براي مايه كوبي در گله هاي طيور گوشتي وتخم گذار جهت ايجاد ايمني در مقابل بيماري آنفلوانزاي تحت حاد طيور تيپ A وتحت تيپ H9N2 ساخته وعرضه شده است .
قبل از اقدام به كشيدن واكسن در سرنگ وانجام واكسيناسيون بطری را چند بارتكان بدهيد.چنانچه درزمان  انجام واكسيناسيون هر چند گاه يكبار بطري را تكان بدهيد نتيجه بهتري بدست مي آيد. وسايل مورد استفاده براي تزريق واكسن بايد استريل باشد.

مقدار و روش تزريق :
مقدار تزريق براي جوجه هاي 1تا 7 روزه 0.25 ميلي ليتر و در طيور با سن بالاتر از 7 روز اين مقدار0.3 ميلي ليتر است كه در زير پوست ناحيه گردن يا عضله سينه تزريق مي شود. در جوجه ها  فقط تزريق زير جلدي مجاز مي باشد، در نيمچه ها و سن بالا تر تزريق زيرجلدی و داخل عضلانی بدلخواه انجام می شود .

 

قبل از اقدام به واكسيناسيون واكسن را از يخچال خارج كرده وبه مدت 3تا 4 ساعت در دماي اتاق قرار دهيد تاكمي گرم شده وتزريق آن آسانتر شود.

 

هشدار:
1-   واكنش ايمني به اين واكسن وقتي مطلوب ودلخواه است كه جوجه ها سالم بوده وتحت استرس نباشند .
2-   احتمال دارد كه در محل تزريق برآمدگي كوچكي مشاهده شود كه خيلي زودبرطرف مي گردد.
3-  مصرف آب ودان جوجه ها در اثر تزريق اين واكسن تغييري نمي كند چنانچه چنين تغييري را مشاهده نموديد در پي علت آن برآمده وآن را بر طرف نماييد.

 

شرايط نگهداري :
از قرار دادن اين واكسن در فريزر (دماي زير صفر) ومجاورت مستقيم با يخ خودداري نمائيد و فقط واكسن رادر دماي2 تا  8 درجه سانتيگراد دور از نور نگهداري نمائيد.

 

شکل واکسن:
واکسن در بطري هاي 500 ميلي ليتري عرضه مي گردد و برحسب مقدار تزريق حاوي 1600 تا 2000 دز مي باشد.