واکسن زنده تخفیف حدت یافته حاوی کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی جهت ایمنی‌زائی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی
 ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ویروس زنده گامبورو سویه Winter field 2512 G-61 کشت داده شده بر روی جنین تخم‌مرغ  SPF به‌صورت کمپلکسی از آنتی ژن همراه با آنتی‌بادی‌ و به شکل لیوفیلیزه می‌باشد.
 موارد مصرف: برای ایمن‌سازی فعال جوجه‌ها در مقابل بیماری بورس عفونی (بیماری گامبورو) با تزریق به جوجه یک روزه و یا تلقیح به تخم‌مرغ جنین دار 18 روزه
 موارد عدم مصرف: واکسن  Cevac Transmune  را نباید در  تخم‌مرغ جنین دار با سن کمتر از 18 روز استفاده نمود.
 دوز و نحوه مصرف: این واکسن را می‌توان به روش تلقیح داخل تخم‌مرغی یا تزریق زیرجلدی استفاده نمود.
– تلقیح داخل تخم‌مرغ جنین‌دار 18 روزه: حجم تزریق واکسن رقیق شده برابر با  پنج صدم  میلی‌لیتر به ازای هر تخم مرغ می باشد (برای مثال هر 5000 دوز با 250 میلی‌لیتر رقیق‌کننده تهیه می‌شود).
– تزریق زیرجلدی در جوجه یک‌روزه: حجم تزریق واکسن رقیق شده برابر با یک دهم  میلی‌لیتر به ازای هر جوجه می باشد (برای مثال هر 5000 دوز با 500 میلی‌لیتر رقیق‌کننده تهیه می‌شود).
واکسن لیوفیلیزه داخل هر ویال را با مقدار متناسب از ماده رقیق‌کننده (بر اساس روش واکسیناسیون تلقیح داخل تخم‌مرغی یا تزریق زیرجلدی) به طور کامل حل کنید.
 تزریق داخل تخم‌مرغ: جنین‌ها باید در سن 18 روزگی و در هنگام انتقال تخم‌مرغ‌ها از انکوباتور به هچری تزریق شوند. قبل از تزریق وضعیت قرار گرفتن تخم‌مرغ‌ها را بررسی کنید (به‌طور عمودی به‌صورتی که کپسول هوا در بالا قرار گرفته باشد) فقط از دستگاه تزریق اتوماتیک مخصوص تلقیح داخل تخم‌مرغی استفاده کنید. به منظور ممانعت از افت دمای جنین، تخم مرغ ها بلافاصله بعد از تزریق به هچری منتقل شوند.
 تزریق زیر جلدی: با استفاده از دستگاه تزریق اتوماتیک، واکسن در زیر پوست گردن پرنده تزریق شود.
 توجه:
ایمنی مناسب فقط در صورت استفاده واکسن برای جنین‌های سالم وجوجه‌های یک‌روزه سالم حاصل خواهد شد.
قبل از تلقیح داخل تخم مرغ در ابتدا با استفاده از روش کندلینگ، تخم مرغ‌های حاوی جنین مرده جداسازی و حذف شوند. لوازم تزریق می باید استریل و عاری از  هرگونه مواد ضدعفونی کننده باشند.
تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را در آتش بسوزانید.
 عوارض جانبی: ندارد.
 شرایط نگهداری: در دمای 8-2 درجه سانتیگراد و به دور از نور خورشید نگه‌داری شود.
 نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.
 بسته بندی: جعبه حاوی ویال‌های 5000 دوزی