تعریف: واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور در برابر بیماری گامبورو

ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50ELD10 از ویروس گامبورو،سویهV217

روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF

موارد مصرف: واکسیناسیون جوجه‌ها در برابر بیماری گامبورو

موارد منع مصرف: پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند را واکسینه نمایید. در زمان تخمگذاری استفاده ننمایید.

اثرات جانبی: مشاهده نشده است.

تداخل دارویی: شناخته نشده است.

دز و روش مصرف: برای هر جوجه یک دز واکسن از سن 7 روزگی به بعد با در نظرگرفتن تیتر مادری با الایزای حدود 800-500 به روش آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری قابل استفاده است.

7 روز پس از واکسیناسیون ترشح آنتی‌بادی آغاز می‌گردد و نیز حمایت کننده تا 12 هفته باقی می‌ماند.

جوجه‌های گوشتی:فاقد آنتی بادی مادری، از 7 روزگیدارای آنتی بادی مادری، از 12 روزگی

جوجه‌های تخم‌گذار: فاقد آنتی بادی مادری، از 12 روزگی دارای آنتی‌بادی مادری، از 21 روزگی

زمان پرهیز از مصرف: صفر روز

شرایط نگهداری: در دمای0C2 تا 0C8 و دور از نور خورشید نگهداری شود. از یخ زدگی واکسن جلوگیری شود.