تعریف:  واکسن کشته شامل سویه های

Tricho phyton verrucosum

Tricho phyton mentagrophytes

این واکسن اسپورهای زنده درماتوفیت را در محیط پخش نکرده و آلودگی ایجاد نمی‌کند.

 در نتیجه این واکسن مناسب ترین روش برای ریشه کن کردن آلودگی های ناشی از قارچ های فوق می باشد و برای محیط زیست هیچگونه خطری نداشته و دام های حساس را آلوده نخواهد کرد.

 ایمنی حاصل از این واکسن به صورت سلولی و خونی می باشد و در گاو این واکسن هم برای درمان و هم برای پیشگیری استفاده می‌گردد.

در اولین واکسیناسیون ایمنی برای یک ماه و بعد از تزریق دومین تزریق ( یادآور) حداقل یک سال دام را مصون می نماید.

نوع دام و میزان مصرف : در گوساله بین 3 هفتگی تا 3 ماهگی 5/2 میلی لیتر واکسن در 2 نوبت که فاصله بین دو تزریق 14-10 روز می باشد.

 در گاو از 3 ماهگی به بالا 5 میلی لیتر واکسن در دو نوبت که فاصله بین دو تزیق 14-10 روز می باشد.

موارد منع مصرف: در مورد مصرف گوشت دام تا 14 روز استفاده نگردد.

شرایط نگهداری :درمحیط خشک وتاریک  و در حرارت 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری شود.