سوسپانسیون تزریقی برای تمام حیوانات

ترکیب کیفی و کمی:

·Rabies virus glycoproteins…………………1IU

·Thiomersal, at most………………………..0.1 mg

·Aluminium (as hydroxide)…………………1.7 mg

·Excipient, qs 1 dose of 1 ml

موارد مصرف:

واکسن را می‌توان برای تمام حیوانات علیه بیماری هاری بکار برد.

مقدار و روش مصرف:

بر طبق جدول زیر می‌توانید مقدار 1 میلی‌لیتر به روش زیرجلدی یا داخل عضلانی مصرف نمائید.

یادآوری جهت تقویت سیستم ایمنی

حداقل سن واکسیناسیون

نوع حیوان

نوزاد متولد شده از مادران واکسینه

نوزاد متولد شده از مادران غیرواکسینه

بطور سالینه و یا هر2 یا 3 سال با توجه به مقررات در هر کشور

11 هفتگی

4 هفتگی

گوشتخواران

9 ماهگی

4 ماهگی

علفخواران

منع مصرف:

–  واکسن را به روش زیرجلدی در اسب استفاده نکنید.

–  فقط حیوانات سالم را واکسینه نمائید، 10 روز قبل از واکسیناسیون نسبت به درمان آلودگی انگلی اقدام گردد.

عوارض جانبی:

–  در صورت بروز واکنش ازدیاد حساسیت پس از تزریق واکسن، نسبت به درمان علامتی حیوان اقدام نمائید.

–  به علت وجود هیدروکسید آلومینیوم در واکسن ممکن است در محل تزریق یک برجستگی (Nodule)موقت و زودگذر ایجاد شود.

دز اضافی (Over Dose):

هیچ‌گونه عوارض جانبی پس از مصرف چندین دز اضافی در حیوان دیده نشده است.

خصوصیات ایمونولوژیکی:

واکسن غیرفعال ریبیزین علیه بیماری هاری بکار می‌رود.

-پس از تجویز واکسن، سیستم ایمنی حیوان علیه ویروس هاری دارای سطح متناسبی از آنتی‌بادی حتی پس از درگیری با ویروس عامل با بیماری دارا خواهد بود.

مصرف در زمان آبستنی و شیردهی:

هیچگونه اثرات مضر در خلال آبستنی در حیوانات ثبت نشده است.

ناسازگاری دارویی: مطلبی منتشر نشده است.

تداخل دارویی: مطلبی منتشر نشده است.

موارد احتیاط: با توجه به اینکه واکسن مذکور غیرفعال می‌باشد لذا احتیاط ویژه‌ای در خصوص واکسن استفاده نشده وجود ندارد. پس از واکسیناسیون ویال خالی واکسن، وسایل یکبار مصرف و وسایل مصرف نشده با توجه به مقررات هر کشور نسبت به معدوم کردن آن اقدام گردد.

نگهداری: واکسن را در برودت 2+ الی 8+ درجه سانتی‌گراد (در یخچال) و دور از نور خورشید نگهداری نمائید.