ترکیب و توضیح: واکسن زنده لیوفیلیزه علیه رئو ویروسها که هر دوز آن حاوی  103.1TCID50 رئو ویروس کاملاً تخفیف حدت یافته و حساس به حرارت سویه 1133 می باشد.

 

 

موارد مصرف :جهت پیشگیری از تنوسینوویت (آرتریت ویروسی) در جوجه های 7 روزه و مسن تر.
همچنین به عنوان واکسن Prime در مرغهای مادر و اجداد مصرف می شود.

 

 

روش مصرف: 0.2 سی سی از محلول آماده شده واکسن زیرجلد پشت گردن باید تزریق شود.

 

 

دروه پرهیز از مصرف: ندارد

 
شرایط نگهداری: در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و به دور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی:  ویالهای 1000 دوزی در جعبه هایی که هر کدام حاوی 10 عدد ویال هستند. محلول Diluent  در بطریهای 200 سی سی بشکل جداگانه عرضه می گردد.