محتویات : واکسن زنده لیوفیلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل که هر دوز آن حاوی 106ELD50 ویروس نیوکاسل سویه کلون 30 می باشد.
از خصوصیات مهم این واکسن ایجاد ایمنی قوی به همراه ایجاد حداقل واکنش پس از واکسیناسیون می باشد. بنابراین واکسن نیوکاسل کلون 30 جهت ایمن کردن جوجه هایی که حساس به درگیری با عفونتهای باکتریال و ویروسی ( به شکل ثانویه) هستند، ایده آل می باشد.

 

 

روش مصرف: آشامیدنی، اسپری، قطره چشمی

 

 

دوره پرهیز از مصرف: ندارد

 
شرایط نگهداری: در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی: ویالهای 1000 و 2500 دزی