ترکیب و توضیح: Nobilis IB 4/91 یک واکسن زنده لیوفیلیزه علیه برونشیت عفونی طیور است. هر دوز آن حداقل حاوی 103,6EID50 ویروس تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی طیور سروتیپI 4/91 می باشد.

 

روش مصرف: آشامیدنی، قطره چشمی و اسپری

 

دوره پرهیز از مصرف: ندارد
شرایط نگهداری : در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

بسته بندی : ویالهای 1000 و 2500 دوزی