(نيوپاسول103)

 

موارد استفاده از واكسن :

براي پيشگيري از بروز بيماري نيوكاسل و آنفلوانزاي طيور (تيپ A  وتحت تيپ H9N2  ) و گامبورو بکار مي رود.

مقدار وروش تزريق: مقدار تزريق 0.5 ميلي ليتر است كه در زير پوست ناحيه گردن تزريق مي شود، در نيمچه ها و مرغهای بالغ واکسن را می توان به صورت عضلانی نيز تزريق نمود.
قبل از اقدام به واكسيناسيون واكسن را از يخچال خارج كرده مدت 3 تا 4 ساعت در دماي اتاق قرار دهيد تا كمي گرم شده و تزريق آن آسانتر شود.

 

قبل از اقدام به كشيدن واكسن در سرنگ وانجام واكسيناسيون ،شيشه را چندبار تكان بدهيد .چنانچه در زمان انجام واكسيناسيون هر چندگا ه يكبار بطري راتكان بدهيد نتيجه بهتري بدست مي آيد .وسايل مورد استفاده براي تزريق واكسن بايد استريل باشند .

 

هشدارها:
1 . واكنش ايمني به اين واكسن وقتي مطلوب ودلخواه است كه جوجه ها سالم بوده وتحت استرس نباشند .
2. احتمال دارد كه در محل تزريق برآمدگي كوچكي مشاهده شودكه زود برطرف مي گردد.
3. مصرف آب ودان جوجه ها در اثر مصرف اين واكسن تغييري نمي كند .چنانچه چنين تغييري را مشاهده نموديد در پي علت آن برآمده  و آن را برطرف نماييد.

 

توجه :از قرار دادن اين واكسن در فريزر (دماي زير صفر) و يا مجاورت مستقيم يخ، خودداري نماييد .

 

شرايط نگهداري :واكسن را در دماي 2 تا  8درجه سانتيگراد نگهداري نماييد .

 

شكل واكسن :واكسن در بطری های 500 ميلي ليتري و به مقدار 1000 دز عرضه مي گردد.