در این طرح پس از انجام مطالعات اولیه و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط درسال ۱۳۸۶، بررسی‌های فارمی این تحقیق، طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ صورت پذیرفت.

انجام آزمایش‌های مرتبط و بررسی‌های آماری و علمی طرح و اقدامات لازم در راستای ارائه دستاوردها برای مسؤولین علمی کشور تا مرحله ثبت اختراع تا تاریخ اسفند ۹۲ به ‌طول انجامید و در نهایت دکتر جدی، عضو هیأت علمی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج موفق به کشف راه حل نهایی شد.

بررسی اقتصادی طرح نیز همگام با بررسی نحوه تاثیر نانو سیلور بر بیماری، در این تحقیق گنجانده شد.

در بررسی سال۸۷، سم‌های تعداد ۹ رأس گاو که دچار عفونتهای سمی با اسکورهای مختلف بودند، پس از عملیات شستشو، مورد پاشش محلول محتوی ذرات نانو نقره با غلظتهای متفاوت قرار گرفتند که این پاشش محلول تا هفت روز ادامه یافت.

نتایج حاصله، نشانگر تاثیر تمامی غلظت‌های محلول نانو ذرات نقره و جلوگیری از گسترش و بدخیم‌تر شدن عفونت و ضایعه بود، اما در رقت‌های بالاتر اثرات بهبودی معنی دار بود.

راه های درمان درماتیت بین انگشتی در گاو

همچنین در بررسی سال ۸۸ تیمارها شامل استفاده از حوضچه نانوسیلور طی یک نوبت در هفت روز، اسپری نانوسیلور به صورت مستقیم بر روی جراحت طی یک نوبت در هفت روز، اسپری نانوسیلور روی سم که پس از عمل کورتاژ طی یک نوبت در هفت روز، گروه شاهد درمان متداول با داروی ژل مانند Intra hoof fit gel روی سم پس از عمل کورتاژ و درمان‌های متداول با آنتی بیوتیکهای رایج (لینکومایسین ۲۰ درصد و اکسی تترا سایکلین ۲۰ درصد) در هفت روز در کشور بود.

در بررسی صورت گرفته نتایج حاصله نشانگر تاثیر تمامی تیمارهای محلول نانو سیلور و جلوگیری از گسترش و بدخیم‌تر شدن عفونت و ضایعه و اثرات بهبودی معنی‌دار بود.

همچنین تحلیل اقتصادی آن نیز حاکی از برتری استفاده از این روش درمانی در مقایسه با روش‌های درمانی پیشین است.