عفونت در گاو در هر سنی می تواند رخ دهد.ولی معمولآ در دامی که از نظرجنسی بالغ شده است آلودگی ادامه پیدا می کند.باکتری پس از ورود به بدن دام

منتشر شده و بیشتر در حیوان ماده در بافت پستان و غده های لنفاوی و در حیواننر در بیضه جایگزین می شود.در رحم دام ماده قندی به نام اریتریتول وجود داردکه باعث رشد و تکثیر باکتری بروسلا وسبب التهاب رحم و در نهایت سقط میشود.

علایم بیماری در دام ماده سقط و به دنبال آن جفت ماندگی و عفونت رحم است که منجر به عقیمی و نازایی می شود.ودر دام نر تورم بیضه یا اورکیت است

راههای انتقال بیماری در دامها:

ترشحات رحمی دامهای آلوده

جفت آلوده

شیر آلوده

بوییدن دام آلوده

علوفه آلوده که به مدفوع دام مبتلا آغشته باشد

تنفس،پوست و چشم

اسپرم آلوده

مادر به جنین

مبارزه و کنترل بیماری در دامها

واکسیناسیون-تست وکشتار-رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه-آموزش

آشنایی با شایعترین علایم بیماری در دام

الف_واکسیناسیون:

RB51_گوساله های ماده ۴ الی ۱۲ ماهگی با واکسن دز کامل

_گاوهای ماده آبستن و غیر آبستن با واکسن دز کاهیده و تکرار آن هر دو سال یک بار
_بره و بزغاله های ماده بالای ۳ماه تا یک ماه قبل از جفت گیری با
REV1 واکسن

_گوسفند و بزهای بالغ ماده پایان فصل زایش تا یک ماه قبل از جفت گیری با تکرار دو سالانه با واکسن دز کاهیده

ب).تست کشتار: برای تشخیص دام مبتلا از غیر مبتلا یک سری آزمایشات سرمی شامل رزبنگال،رایت و ۲MEانجام میشود و در صورت مثبت شدن، دام برای کشتار ارسال میشود

ج).رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای :ضد عفونی جایگاه و محتویات سقطی و زایمانی به وسیله ی فرمالین و شعله دادن؛ قرنطینه ی دامهای سقط کرده به مدت یک تا دو هفته و جداسازی دامهای زایمان نموده از گله حداقل سه روز

د).آموزش: در ارتباط با چگونگی برخورد با دامهای سقط نموده، جنین های سقط شده ، مراقبت های بهداشتی موقع زایمان ،عدم مصرف شیر خام و آموزش واکسیناتورها میباشد.

درمان بیماری

درمان موثر نمی باشد

تنها راه حل موجود جداسازی دام مبتلا و کشتار آن می باشد.