نگاه اجمالی واحد بنیادی حیات ، سلول نام دارد. بطور کلی سلولها به دو گروه عمده پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند. اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و این اصطلاح در مورد سلولی بکار می رود که فاقد هسته و اندامک های محدود به غشا است. اندازه یک سلول پروکاریوت ۱ تا ۱۰ میکرومتر است. باکتریها شاخص ترین نوع پروکاریوتها هستند.
مقایسه ساختمان سلول پروکاریوت و یوکاریوت حجم یک سلول یوکاریوتی (سلولهای جانداران و گیاهان عالی و سلولهای انسانی) هزاران بار بزرگتر از نوع پروکاریوتی است. ماده ژنتیکی یک سلول یوکاریوتی عمدتا در هسته (Nucleus) متمرکز است. بخش اندکی نیز درون اندامک های درون سلولی نظیر میتوکندری ، کلروپلاست و گلی اکسی زوم دیده می شود. در حالیکه ماده ژنتیکی سلول پروکاریوتی که از لحاظ کمیت ۷۰۰ مرتبه کمتر از ماده ژنتیکی نوع یوکاریوتی است، در ناحیه شبه هسته ای موسوم به نوکلوئید (Nucleoid) متمرکز شده  است.دو نوع سلولی پروکاریوتی و یوکاریوتی از لحاظ جنس وسیله حرکتی شان یعنی تاژک نیز متفاوت می باشند. بطوریکه تاژک سلول یوکاریوتی عمدتا از جنس پروتئین استوانه ای شکل میکروتوبول است. در حالیکه تاژک سلول پروکاریوتی از جنس پروتئین فلاژلین می باشد. فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز را فقط در انواع یوکاریوتی می توان یافت و پروکاریوتها فاقد آن هستند.

طبقه بندی باکتریها

میکوپلاسما میکوپلاسما که باکتری فاقد دیواره سلولی است کوچکترین ذره واجد حیات است
باکتریهای گرم مثبت.
(+G) این باکتریها واجد دیواره سلولی تک لایه و ضخیم با قطری حدود ۲۰ تا ۸۰ نانومتر می باشند. در ساختار دیواره سلولی این باکتری گرم مثبت باکتریها هتروپلیمر دیگری که اسید تیکوئیک نام دارد، شرکت می کند. به باکتری گرم مثبت بدون دیواره سلولی پروتوپلاست می گویند
باکتریهای گرم منفی.
(-G) این باکتریها حداقل واجد دو لایه و گاهی چند لایه دیواره سلولی متمایز می باشند. خارج دیواره سلولی باکتری گرم منفی بوسیله غشایی که غشای خارجی نام دارد، احاطه می شود. بین غشای خارجی و دیواره سلولی فضایی وجود دارد که فضای پری پلاسمیک نامیده می شود. در فضای پری پلاسمیک سموم و آنزیمهای باکتری با غلظت زیادی تجمع یافته اند که این سموم و آنزیمها روی اجزای سلول باکتری تاثیر نداشته و فقط در جهت هضم موادی عمل می کنند که برای باکتری مضر می باشد.

سلول های پروکاریوت چیست
اجزای مختلف ساختمان سلول پروکاریوت
سیتوپلاسم بیش از ۵۰ درصد پروتئین سلول در سیتوپلاسم قرار دارد و آنزیمهای متابولیسمی راههای گلیکولیز و بسیاری از آنزیمهای چرخه کربس ، انواع کاتالازها ، دهیدروژنازها ، و مواد حد واسط چرخه های متابولیکی در سیتوپلاسم وجود دارد. روابط اتمی ، یونی و الکترونی بین ترکیبهای مختلف سیتوپلاسمی با نظم خاص فعالیتهای حیاتی را ظاهر می سازد.
غشای سلولی ساختمان غشای سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی تقریبا با همدیگر مشابه است که البته از لحاظ حضور لیپید و پروتئین و کربوهیدراتهای خاص با همدیگر تفاوتهایی نیز دارند. منتها از لحاظ برهمکنش فیزیکی و شیمیایی مولکولهای تشکیل دهنده شباهتهای زیادی دارند. غشا شامل دو لایه فسفولیپیدی همراه با پروتئینها می باشد. غشای سلول باکتری فاقد استرول است.
کپسول کپسول باکتری که واجد خاصیت آنتی ژن است، در خارج دیواره سلولی دیده می شود و از جنس پلی ساکارید است.
دیواره سلولی برخلاف سلولهای جانوری و انسانی باکتریها دارای دیواره سلولی هستند. این دیواره سلولی باکتری از جنس مولکول هیبریدی موسوم به پپتیدوگلیکان است. بخش قندی دیواره سلولی متشکل از واحدهای ان_استیل گلوکز آمین و ان_استیل مورامیک اسید است. واحدهای مزبور رشته های  پلیمری قندی ایجاد می کنند که رشته های مذکور توسط زنجیره های کوتاه پپتیدی بهم وصل می شوند.آنتی  بیوتیک و پنی سیلین ضمن غیرفعال سازی آنزیم ترانس پپتیداز از سنتز اتصالات پپتیدی ممانعت می کند و به این ترتیب از تشکیل دیواره سلولی باکتری جلوگیری می کند. دیواره سلولی باکتری سلول را در مقابل شرایط نامساعد محیطی محافظت می کند. عمده خصوصیات آنتی  ژنی باکتری از دیواره سلولی آن ناشی می شود.

تاژک حدود نیمی از باکتری های شناخته شده قادر به تحرک می باشند. اینها واجد وسیله حرکتی هستند که تاژک (خوانده می شود. جنس تاژک از پروتئینی موسوم به فلاژلین است. یک باکتری ممکن است فاقد تاژک یا واجد یک ، دو یا چندین تاژک باشد. باکتری Ecoli که همان اشرشیاکلی می باشد، با طول دو میکرومتر مسافتی معادل ۲۵ برابر طولش یعنی ۵۰ میکرومتر را در یک ثانیه می پیماید.اگر شناگری با دو متر قد مسافتی معادل ۵۰ متر در ثانیه را طی کند، قادر خواهد بود رکورد جهانی شنا را بشکند. تاژک باکتری به یک قلاب انعطاف پذیر وصل است که این قلاب نیز به پروتئین حلقوی متصل است که در نیمه داخلی و خارجی غشای سیتوپلاسمی باکتری قرار داشته و چرخش این پروتئینهای حلقوی باعث حرکت تاژک می شود.
پیلوس پیلوس در لاتین به معنی مو (hair) است. پیلوس لوله پروتئینی توخالی است که از زیر واحدهای پروتئینی موسوم به پیلین تشکیل شده است. باکتری ها اغلب واجد دو نوع پیلوس کوتاه و بلند هستند. پیلوس کوتاه را فیمبر (Eimberia) نیز می نامند که در اتصال باکتری به یک سطح نقش دارد. در واقع این پیلوس به باکتری قسمت بیماریزایی می دهد.پیلوس بلند را پیلوس جنسی یا پیلوس _F می نامند که در انتقال ماده ژنتیکی از یک باکتری به باکتری دیگر که همان فرآیند ادغام جنسی است، شرکت می کند. ژن پیلوس اغلب روی پلاسمید باکتری است و پلاسمیدی که واجد ژن پیلوس است را فاکتور _F می نامند. باکتری واجد ژن پیلوس را +F یا باکتری نر (Male) می نامند و باکتری فاقد ژن پیلوس را به صورت -F یا باکتری ماده (Female) نشان می دهند.
ماده ژنتیکی
DNA باکتری واجد دو نوع DNA است. نوع اول را که مولکول دورشته ای و حلقوی و جایگاه عمده ژنهای باکتری است، کروموزوم اصلی می نامند. غالب باکتریها علاوه بر کروموزوم اصلی واجد یک یا چند DNA دورشته ای و حلقوی کوچک موسوم به پلاسمید هستند. ژن پیلوس روی پلاسمید است. گاهی ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک نیز روی پلاسمید است. هم کروموزوم اصلی و هم پلاسمید ، DNA رشته ای و حلقوی هستند. منتها برخی از باکتریها همانند سلول های یوکاریوتی واجد DNA خطی هستند.
RNA RNAهای پروکاریوتی را به صورت r RNA , m RNA و t RNA نشان می دهند. هر سه RNA پروکاریوتی بوسیله یک نوع RNA پلیمراز نسخه برداری می شوند. اطلاعات موجود در m RNA همزمان با نسخه برداری به پروتئین ترجمه می شود. در حالیکه rRNA جزئی  از تشکیلات ساختمانی ماشین سنتز پروتئین یا ریبوزوم است و t RNA در انتقال اسید آمینه به ریبوزوم نقش دارد